Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

23.11.2022

Pronájem vlastní nemovitosti

Fyzická osoba poskytující ubytovací služby má několik možností, jak stanovit daňový základ a výši daně.Více
14.11.2022

Stanovení ceny darem nabyté nemovitosti při vložení z RČ do IČ

Příjem ve formě darovaného majetku je dle § 10 odstavec 3 písmeno c) bod 1 osvobozen od daně z příjmů, pokud se jedná o dar od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o

Více

14.11.2022

Přestavba rodinného domu

Podmínky nároku na odpočet upravuje zákon o DPH v § 72. Zákon zde umožňuje plátcům odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, které v rámci svých ekonomických činností použijí pro

Více

30.10.2022

Uplatnění příjmů z prodeje pozemků na bytové potřeby

V dílčím základu daně dle § 10 se zdaňují ostatní příjmy. Jedná se o zbytkovou kategorii příjmů, které nejsou příjmem ze závislé činnosti, příjmem z podnikání, příjmem z kapitálového

Více

30.10.2022

Nárok na odpočet DPH z energií nepronajatého bytu

Výdaje vynaložené na energie spotřebované v době, kdy byt není pronajatý, jsou daňově uznatelné za předpokladu, že pronajímatel byt připravuje k opětovnému pronájmu. Přípravou se rozumí

Více

17.10.2022

Pronájem sdílených kanceláří – DPH

Definice pojmu nájem vychází z judikatury Evropského soudního dvora EU. Zejména se v těchto souvislostech zmiňuje rozhodnutí v případu Sinclair Collis. Soud v rozhodnutí stanovuje

Více

14.10.2022

Technické zhodnocení nebo oprava bytu

Výdaje vynaložené na technické zhodnocení se na rozdíl od výdajů na opravu stávají součástí pořizovací ceny a základ daně snižují prostřednictvím daňových odpisů, pokud převýšily u celé nemovité

Více

14.10.2022

Změna v užívání nemovitosti z podnikání na pronájem

Fyzická osoba může majetek využívat k různým účelům a tyto účely lze střídat. Změnou účelu využití se daňové odpisy neukončují ani nepřerušují. Poplatník pokračuje v odpisování tak, jako

Více

03.10.2022

Uplatnění DPH při nákupu pozemku

Otázku uplatnění nároku na odpočet při pořízení pozemku je nutné posuzovat ze dvou hledisek.Více
03.10.2022

Ocenění budov a pozemků zakoupených za jednu cenu

Postup rozúčtování pořizovací ceny při nabytí více majetku za jednu celkovou cenu je uveden v § 24 odstavec 3 písmeno b) zákona o účetnictví. Účetní jednotka ocení jednotlivé složky majetku

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.