Přípojka s trafostanicí na najatém pozemku, daňové odpisy

Datum: 01.11.2023

Dotaz:

Firma má najatý areál a nechala si na něm na svoje náklady udělat přípojku NN vč trafostanici 22/0,4kV. Nyní by to chtěla odepisovat. U přípojky si je jistá, že může odepisovat - vlastníkem je ten kdo uhradil ty její náklady. Ovšem u trafostanice si není jistá, zda je potřeba souhlas či tam není nějaký omezení, protože je na v najatém areálu. Dále řeší druhotný problém - faktura od dodavatele je dohromady s přípojkou a tady by odpisovala z opatrnosti i trafostanici ve 4. skupině (i když transformátor je pravděpodobně 3 odpisová skupina). Je nějaký problém s odpisy u trafostanice? Je nutné tyto dva majetky rozdělit - pokud k sobě patří? (formální souhlas vlastníka areálu je možný dostat, celé to bylo s ním konzultováno)

Odpověď:

Občanský zákoník v § 3054 zakotvuje od roku 2014 v českém právu tzv. superficiální zásadu. Význam superficiální zásady spočívá v tom, že stavby a rostliny, stejně jako vše ostatní, co se nachází na pozemku a je s ním pevně spojeno, je součástí tohoto pozemku. Vlastníkem staveb a všech takových věcí pevně s pozemkem spojených je pak osoba, která je vlastníkem pozemku.

Odepisovat hmotný majetek je oprávněn s určitými výjimkami jeho vlastník. Tazatel uvádí, že nájemce vybudoval stavbu trafostanice předpokládáme na pozemku pronajímatele. Trafostanice se tak stala součástí pozemku a tím i vlastnictvím pronajímatele a nájemce nemá právo stavbu odepisovat.

Z toho pravidla existuje výjimka, a to institut práva stavby, jehož podstatou je oddělené vlastnictví ke stavbě a pozemku. Vlastník pozemku umožní stavebníkovi na svém pozemku stavět a stavebník za to dává vlastníkovi pozemku stavební plat. Jakmile je stavba postavena, vzniká k ní stavebníkovi vlastnické právo. To lze až na 99 let, poté přechází vlastnické právo na vlastníka pozemku (princip scelování), za což vlastníku stavby náleží polovina hodnoty.

K druhému dotazu lze uvést, že zákon o daních z příjmů v § 26 odstavec 2 zákona považuje za samostatné hmotné movité věci také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Generální finanční ředitelství v pokynu D-59 uvádí, že za samostatné zařízení považuje i strojní zařízení transformoven, měníren, spínacích stanic. Samostatný transformátor bude odepisován ve třetí odpisové skupině pod položkou 3-17 (Elektrické motory, generátory a transformátory)

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.