Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

08.07.2019

Převod nemovitosti z vlastního jmění na jediného společníka 7/2019

Převod jmění na společníka upravuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Společníci obchodní společnosti mohou rozhodnout, že se obchodní společnost zruší bez likvidace a že jmění

Více

05.06.2019

Nedokončená výroba - stavba rodinného domu 6/2019

Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo. Stavební firma bude o nedokončené výrobě účtovat ve všech případech, kdy k rozvahovému dni bude

Více

05.06.2019

Prodej nebytového prostoru u OSVČ s paušálními výdaji 6/2019

Příjem z prodeje nebytového jednotky je osvobozen od daně z příjmů přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje nemovitých věcí, které

Více

20.05.2019

Nákup a prodej družstevních bytů 5/2019

Živností (podnikáním) je z pohledu živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Více

20.05.2019

Datum zdanitelného plnění u zástavy peněz u advokáta prodej nemovitosti 5/2019

Zákon o DPH rozlišuje dva pojmy – přijetí úplaty a den kdy nastalo zdanitelné plnění. Dle § 20a zákona o DPH má plátce povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni

Více

09.05.2019

Pronájem areálu vlastnímu SRO 5/2019

Fyzická osoba nyní pronajímá celý hospodářský areál společnosti s ručením omezeným. Protože zamýšlí část areálu používat pro své soukromé potřeby, bude nutné zúžit nájemní smlouvu a předmětem

Více

29.04.2019

Zařazení parkovací plochy 4/2019

Předně je třeba uvést, že pojem „technické zhodnocení pozemku“ neexistuje. Dle § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), není pozemek dlouhodobým majetkem pro účely

Více

07.04.2019

Osvobození od DPH u nájmu pozemku

Nájem je z pohledu zákona o DPH považován za ekonomickou činnost, proto je předmětem daně z přidané hodnoty. Předmětem daně je nájem u fyzické osoby bez ohledu na skutečnost, zda se jedná

Více

26.03.2019

Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

Nájemní vztah, ve kterém by vlastník budovy byl současně i podnájemcem, není dle § 2215 odstavec 1) občanského zákoníku možný. Naopak podnájemcem může být jakákoliv jiná fyzická nebo právnická

Více

26.03.2019

Výdaje na nerealizovaný projekt – daňové náklady a DPH

Náklady vynaložené v souvislosti s nedokončenou zakázkou, od které investor odstoupil, nejsou zákonem o daních z příjmů specificky vyloučeny z daňově uznatelných nákladů, tj. nejsou uvedeny v

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.