Přechodné ubytování zaměstnance z Ukrajiny

Datum: 05.12.2023

Dotaz:

S.r.o. má pronajatý byt v bytovém domě a jednotlivé místnosti chce pronajímat jednak svým zaměstnancům a jednak cizím osobám. S cizími nájemníky uzavírá S.r.o. klasickou nájemní smlouvu. Jakou smlouvu uzavřít s vlastními zaměstnanci na toto poskytnuté ubytování, aby se jednalo na straně zaměstnance o „osvobozenou hodnotu přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně“? Problém je, že zaměstnanci mají trvalý pobyt na Ukrajině, (pro získání povolení k pobytu v ČR je nutno uvést místo, kde se budou zdržovat - toto místo je shodné s místem tohoto bytu), splňují tedy podmínku jiné obce ubytování než kde mají bydliště?. S.r.o. hradí pronajímateli dle nájemní smlouvy částku nájemného a zálohu na služby a energie. Je tato záloha na energie součástí limitu 3,5 tis. nebo do něj vstupuje jen holé nájemné a zaměstnanci musí tyto zálohy svému zaměstnavateli hradit? (vzhledem k tomu, že s.r.o. pronajímá jen jednotlivé místnosti, nikoli celý byt najednou, částka za pronájem včetně záloh na energie nepřesahuje 3,5 tis.)

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů osvobozuje od daně ze závislé činnosti v § 6 odstavec 9 písmeno i) hodnotu přechodného ubytování za podmínek:

  • nejedná se o ubytování při pracovní cestě
  • ubytování je poskytováno jako nepeněžní plnění v souvislosti s výkonem práce
  • obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště

 

Při splnění všech třech podmínek zároveň je osvobozeno ubytování maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.

Osvobození dané zákonem o daních z příjmu je dále rozšířeno zákonem 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (lex Ukrajina).

Zákon v § 2 odstavec 1 písmeno a) osvobozuje poskytnuté ubytování bez omezení hodnoty zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Osvobození se vztahuje na zdaňovací období roku 2022 a nyní schválený konsolidační balíček prodlužuje osvobození i pro rok 2023.

Daňové aspekty poskytovaného ubytování ukrajinskému zaměstnanci byly probírány na koordinačním výboru mezi Komorou daňových poradců a GFŘ dne 30.11.2022 číslo 598/22.06.22 ke stažení zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/ZAPIS_KV_KDP_11_22%20.docx

 

Plného osvobození podle § 2 odst. 1 lex Ukrajina budou požívat tito zaměstnanci z Ukrajiny:

  • Zaměstnanci s bydlištěm na Ukrajině, kteří pracovali v České republice již před invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, za kterými však od 24. února 2022 přišli v souvislosti s touto invazí rodinní příslušníci s bydlištěm na Ukrajině;
  • Zaměstnanci s bydlištěm v České republice, kteří pracovali v České republice již před invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, za kterými však od 24. února 2022 přišli v souvislosti s touto invazí rodinní příslušníci s bydlištěm na Ukrajině
  • Nově příchozí zaměstnanci, kteří v České republice doposud nepracovali, kteří mají nebo do 24. února 2022 měli bydliště na Ukrajině a kteří přišli do České republiky v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, a s nimiž přišli jejich rodinní příslušníci s bydlištěm na Ukrajině, kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu

 

Naopak zaměstnanci s bydlištěm na Ukrajině, kteří již pracovali v České republice před invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu a za kterými po 24. února 2022 nepřišli v souvislosti s touto invazí žádní rodinní příslušníci, nebo ti, kteří přišli v souvislosti s válečným konfliktem do České republiky bez rodinného příslušníka, mohou nadále požívat pouze osvobození limitované částkou 3 500,- Kč při splnění zákonných podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů. Do hodnoty 3 500,- Kč se započítává celá hodnota bezúplatně poskytovaného ubytování včetně ceny spotřebované energie.

 

Zákon o daních z příjmů ani lex Ukrajina nepodmiňuje osvobození uzavřením žádné konkrétní  smlouvy. Ubytování se obvykle poskytuje na základě nájemní smlouvy, případně smlouvy o ubytování dle § 2326-2331 občanského zákoníku.

 

Osvobození dané v § 6 odstavec 9 písmeno i) ZDP se týká přechodného ubytování, tedy ubytování zaměstnance, který má bydliště v obci, která není shodná s obcí, ve které je zaměstnanec přechodně ubytován. Bydlištěm zákon o daních z příjmů v § 2 odstavec 3 rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Generální finanční ředitelství vzhledem k velmi složité situaci na Ukrajině v závěrech z koordinačního výboru připouští možnost, že pro prokázání bydliště na Ukrajině bude postačující adresa na Ukrajině uvedená v osobním dokladu, popřípadě jiném oficiálním dokumentu, kde bude uvedena jeho adresa na Ukrajině.

Zaměstnanci, kteří nemají jiné bydliště, než to, které nabízí zaměstnavatel, nesplňují podmínky pro osvobození a hodnota bezplatně poskytnutého ubytování je u nich nepeněžním příjmem, který je předmětem zdanění.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.