Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

28.03.2023

DPH u stavebních platů - právo stavby

Úplata za zřízení práva stavby se obecně zdaňuje dle § 21 odstavec 2 zákona o DPH jednorázově obvykle při předání pozemku do užívání stavebníkovi. Generální finanční ředitelství připouští v

Více

15.03.2023

Fond oprav a technické zhodnocení společných částí domu

Mezi provozní výdaje vlastníka jednotky patří mimo jiné příspěvky do fondu oprav hrazené na účet společenství vlastníků jednotek. Platby jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví daňovým

Více

15.03.2023

Náklady na opravu v souvislosti s pojistnou událostí u nezařazené budovy do majetku

Náklady na opravu NEJSOU dle § 47 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. součástí ocenění dlouhodobého majetku a účtují se přímo do nákladů. Výjimkou tvoří opravy, které byly vyvolány samotnou

Více

25.02.2023

Prodej pozemku s rozestavěnou stavbou

Občanský zákoník v § 506 stanovuje, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve

Více

25.02.2023

Daň z nemovitostí u bioplynové stanice

Zákon o dani z nemovitých věcí osvobozuje od daně v § 9 odstavec 1 písmeno m) výrobny elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu za podmínky, že získaná energie je dodávána do sítě

Více

12.02.2023

Příjem z prodeje nemovitosti dle § 10 ZDP ve splátkách

Příjem z prodeje nemovitých věcí, které nebyly zařazeny do obchodního majetku se zdaňují jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů. Dílčím základem daně je dle § 10 odstavec 4

Více

13.01.2023

Daňové výdaje na opravy na základy smlouvy o služebnosti

Výdaje na opravy přístupu k pronajatým garážím vyplývající ze smlouvy o služebnosti, jsou výdajem vynaloženým na dosahování zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1 zákona o daních z 

Více

23.12.2022

Zajištění daně

K zajištění daně z příjmů fyzických osob, z nichž není daň vybírána srážkou, jsou plátci daně při výplatě povinni srazit zajištění daňovým nerezidentům ze států mimo EU a EHS nejobvykleji ve výši

Více

23.12.2022

Výměna oken v pronajatém prostoru

Výdaje vynaložené na výměnu oken mohou být považovány za opravu nebo za technické zhodnocení. Každá z obou kategorií se do nákladů promítá jiným způsobem. Výdaje vynaložené na opravu se

Více

11.12.2022

Dědictví po strýci v Rakousku a prodej bytu z dědictví v Rakousku

Bezúplatné příjmy v podobně nabytí dědictví jsou v České republice zcela osvobozeny, bez ohledu na příbuzenský vztah k osobě, od níž pocházejí či jakékoliv další případné podmínky.

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.