Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

14.04.2021

Zařazení budovy do obchodního majetku-určení odpisové skupiny

Třídění majetku do odpisových skupin je v zákonu o daních z příjmů uvedeno v příloze č. 1. Zde jsou budovy zařazeny pod položkou 5-1 do 5té odpisové skupiny, s výjimkou budov

Více

14.04.2021

Prodej apartmánu

Prodej apartmánu do pěti let po kolaudaci bude podléhat DPH. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty bude sjednaná prodejní cena.Více
11.03.2021

Sazby DPH při hlavním a vedlejším plnění - montážní práce

Obecně se při poskytování služeb používá základní sazba DPH ve výši 21%. Výjimkou mají již dokončené stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení, tedy i domovy důchodců. Stavební a montážní

Více

11.03.2021

Oprava nebo TZ oplocení

Technickým zhodnocením rozumí zákon výdaje vynaložené mimo jiné na změnu technických parametrů nebo na rozšíření vybavenosti a použitelnosti majetku. Výjimkou jsou situace, kdy změnu technických

Více

03.03.2021

Vrácení vkladu do veřejné obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva je základním dokumentem veřejné obchodní společnosti, ze kterého vyplývají práva, povinnosti a vzájemné poměry

Více

22.02.2021

DPH u služeb spojených s nájmem bytu

Pronajímatel poskytuje nájemci dvě plnění - nájem a související služby. Pro stanovení režimu DPH je nutno zkoumat, zda se jednaná o dvě samostatná plnění nebo zda je jedno plnění hlavní a druhé

Více

22.02.2021

Pronájem kanceláře v bytě

Společník a jeho společnost s ručením omezeným jsou považováni za spojené osoby. Nájemné sjednané mezi spojenými osobami by mělo být stanoveno ve stejné výši, jaké by bylo stanoveno nájemné

Více

10.02.2021

Zařazení majetku pořízeného v dražbě

Vlastnické právo se u dražeb prováděných dle zákona o veřejných dražbách převádí k okamžiku udělení příklepu. Podmínkou přechodu vlastnictví je, že vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením

Více

10.02.2021

Bytový dům s nebytovými i bytovými prostory

Plátce DPH, který použije přijatá zdanitelná plnění k ekonomickým činnostem s plným nárokem na odpočet jen částečně, nemůže uplatnit plný nárok na odpočet daně. Zákon o DPH rozlišuje

Více

01.02.2021

Odpisy zděděného bytu

Ano, u příjmů z nájmu zděděného bytu je možno uplatňovat odpisy. Odpisy se vypočtou ze vstupní ceny. Tou je v případě fyzických osob - dědiců, cena určená dle zákona o oceňováním majetku

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.