Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

30.03.2020

Technologie - samostatná věc nebo součást stavby

Právní normou, která stanoví co je či není součástí stavby pro účely daňového odepisování je zákon o daních z příjmů.  V příloze č. 1 pod odkazem +++++) zákon uvádí:Více
30.03.2020

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

Při cesi nájemní smlouvy může být úplata dle smluvních ujednání buď považována za „odstupné“ za postoupení smlouvy nebo se může jednat o úhradu výdajů vynaložených původním nájemcem na technické

Více

30.03.2020

Výpočet poměrné části spotřeby energií v domě používaného i k podnikání

Daňový zákon nedává přesný návod, jak rozdělit výdaje na soukromé a podnikatelské. Daňový základ lze snížit jen o výdaje, které slouží k dosahování zdaňovaných příjmů. Obvykle se pro rozdělení

Více

08.03.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

Součástí pořizovací ceny jsou podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o účetnictví i náklady související s pořízením majetku. Znamená to, že se jedná o náklady, které vznikly v souvislosti s pořízením

Více

08.03.2020

Zdaňování pronájmu § 9

Příjmy a výdaje se mezi spoluvlastníky rozdělují dle spoluvlastnických podílů. Zákon o daních z příjmů umožňuje rozdělit příjmy i výdaje jiným způsobem než dle spoluvlastnických podílů za

Více

23.02.2020

Příjem z prodeje nemovitosti vyřazené z obchodního majetku podnikatel

Příjem z prodeje nemovité věci, kterou měl poplatník v obchodním majetku je osvobozen až po uplynutí pěti let od jejího vyřazení z obchodního majetku. Dnem vyřazení z obchodního

Více

16.02.2020

Přefakturace nákladů podnájemci při změně sazeb DPH

Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a u telekomunikačních služeb se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem

Více

28.01.2020

Část budovy pro podnikání a část pro soukromé účely

Ano, Vaše úvaha je správná. Daňově relevantní jsou dle § 24 odstavec 1 ZDP výdaje, které slouží na dosahování zdanitelných příjmů. U výdajů na opravu fasády části budovy, ve které jsou umístěny

Více

28.01.2020

Účtování o věcných břemenech

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Věcná břemena rozdělujeme na služebnosti a reálná břemena.

Více

09.01.2020

Daňové odpisy a zkušební provoz

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.