Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

20.05.2022

Přijatá záloha a DPH

Odpověď na Vaši otázku dává zákon o DPH v § 20a:Více
25.04.2022

Nájem podle § 9 a daňové odepisování

Uplatňovat daňové odpisy je právo poplatníka, nikoliv povinnost. Poplatník může začít s odpisováním i v následujících letech po zahájení pronájmu. V roce ukončení pronájmu se ukončí

Více

25.04.2022

Směna pozemku vs. skutečné výdaje

Zákon o daních z příjmů pohlíží na směnu shodně, jako na prodej. Příjmem ze směny je hodnota majetku nabytého směnou a výdajem je hodnota majetku do směny vloženého.Více
10.04.2022

Prodej stavebního pozemku s budovou k demolici

Režim zdanění nemovitých věcí je třeba posuzovat i s ohledem na záměry sledované smluvními stranami. V dané situaci nejde kupujícímu o pořízení výrobní haly, ale objektivním cílem je pořízení

Více

01.04.2022

Sazba DPH u dodání vestavného nábytku u RD nad 350m2

Podlahová plocha je podstatná při stanovování sazby daně z přidané hodnoty pouze u novostaveb. U dodání vestavného nábytku do již dokončených staveb rodinných domů se uplatní první snížená

Více

21.03.2022

Odpočet DPH při registraci

Zákon o DPH v § 79 umožňuje osobě, která se stane plátcem uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého zdanitelného plnění, pokud toto plnění pořídila v období 12ti po sobě

Více

21.03.2022

Jak začít s pronájmem

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí. Změnu užívání stavby je povinna osoba, která má vlastnické právo oznámit stavebnímu úřadu. Stavební úřad vydá souhlas se změnou v

Více

07.02.2022

Časové rozlišení - předání díla

Účetní zápisy se v účetnictví provádějí ke dni uskutečnění účetního případu. Okamžik, kdy účetní případ nastává stanovují pro podnikatele České účetní standardy. ČÚS 001 v bodě 2.4.3

Více

27.01.2022

Demolice a sazba DPH

První snížená sazba daně ve výši 15% se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení. Stavbou pro sociální bydlení rozumí zákon také

Více

27.01.2022

Živelní pohroma a náhrada škody od pojišťovny

Zákon o daních z příjmů rozumí „škodou“ fyzické znehodnocení majetku ve vlastnictví poplatníka, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Škody způsobené živelnou událostí jsou daňovým

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.