Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

07.04.2019

Osvobození od DPH u nájmu pozemku

Nájem je z pohledu zákona o DPH považován za ekonomickou činnost, proto je předmětem daně z přidané hodnoty. Předmětem daně je nájem u fyzické osoby bez ohledu na skutečnost, zda se jedná

Více

26.03.2019

Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

Nájemní vztah, ve kterém by vlastník budovy byl současně i podnájemcem, není dle § 2215 odstavec 1) občanského zákoníku možný. Naopak podnájemcem může být jakákoliv jiná fyzická nebo právnická

Více

26.03.2019

Výdaje na nerealizovaný projekt – daňové náklady a DPH

Náklady vynaložené v souvislosti s nedokončenou zakázkou, od které investor odstoupil, nejsou zákonem o daních z příjmů specificky vyloučeny z daňově uznatelných nákladů, tj. nejsou uvedeny v

Více

12.03.2019

Prodej domu s pozemkem

Pořizovací (kupní) cena pozemku je u fyzické osoby daňově relevantním nákladem maximálně do výše dosaženého příjmu prodejem. Ztrátu z prodeje pozemku nelze dle § 24 odstavec 2 písmeno t) bod 5

Více

12.02.2019

Smlouva o zprostředkování a výstavba bytů

Jedním ze základních zásad účetnictví je akruální princip. Jedná se o pravidlo pro účtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově i věcně souvisejí.Více
12.02.2019

Zpětná dohoda o výši nájmu

Jedním ze základních zásad účetnictví je akruální princip. Jedná se o pravidlo pro účtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově i věcně souvisejí.Více
22.01.2019

Režim DPH u náhrad od oprávněného ze služebnosti

Dle § 1263 nese náklad na zachování a opravy věci oprávněná osoba. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet. Z 

Více

17.01.2019

Vstupní cena u darovaného domu

Zákon o daních z příjmů v § 27 písmeno j) vylučuje z odepisování hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Dar příbuzného

Více

23.12.2018

Stavba parkoviště na vlastním pozemku

Stavba parkoviště bude zařazena jako dlouhodobý majetek a odepisována po jejím dokončení a splnění technických funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro užívání. Tím může být zejména

Více

23.12.2018

Pořizovací cena nemovitého majetku - daň z nabytí

Tato informace je uvedena právě v § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů. Zde je doslova uvedeno, že daňovým výdajem je daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byla zaplacena a není součástí

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.