Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

08.03.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

Součástí pořizovací ceny jsou podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o účetnictví i náklady související s pořízením majetku. Znamená to, že se jedná o náklady, které vznikly v souvislosti s pořízením

Více

08.03.2020

Zdaňování pronájmu § 9

Příjmy a výdaje se mezi spoluvlastníky rozdělují dle spoluvlastnických podílů. Zákon o daních z příjmů umožňuje rozdělit příjmy i výdaje jiným způsobem než dle spoluvlastnických podílů za

Více

23.02.2020

Příjem z prodeje nemovitosti vyřazené z obchodního majetku podnikatel

Příjem z prodeje nemovité věci, kterou měl poplatník v obchodním majetku je osvobozen až po uplynutí pěti let od jejího vyřazení z obchodního majetku. Dnem vyřazení z obchodního

Více

16.02.2020

Přefakturace nákladů podnájemci při změně sazeb DPH

Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a u telekomunikačních služeb se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem

Více

28.01.2020

Část budovy pro podnikání a část pro soukromé účely

Ano, Vaše úvaha je správná. Daňově relevantní jsou dle § 24 odstavec 1 ZDP výdaje, které slouží na dosahování zdanitelných příjmů. U výdajů na opravu fasády části budovy, ve které jsou umístěny

Více

28.01.2020

Účtování o věcných břemenech

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Věcná břemena rozdělujeme na služebnosti a reálná břemena.

Více

09.01.2020

Daňové odpisy a zkušební provoz

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených

Více

22.12.2019

Zdanění služebnosti

Předmětem zdanění jsou dle § 10 ZDP pouze příjmy, u kterých dochází ke zvýšení majetku. U dárce, který daruje byt, garáž a chatu a v darovací smlouvě si zřídí služebnost, k žádnému

Více

22.12.2019

Osvobození od DPH při prodeji jednotky

Dle § 56 odstavec 3 přerušuje osvobození od daně na pět let pouze vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně nemovité věci.Více
22.12.2019

Příjmy § 7 a § 9 odvod DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty nerozlišuje různé režimy pro zdanění příjmu z pronájmu a příjmu ze živnosti.Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.