Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

25.11.2020

Sazba DPH u rekonstrukce garáže a zámkové dlažby u rodinného domu.

První snížená sazba daně (15%) se dle § 48 uplatní při poskytnutí stavebních prací provedených na dokončené stavbě pro sociální bydlení. Stavbou pro sociální bydlení rozumí zákon nejen stavbu

Více

25.11.2020

Parkovací oblouk - samostatný movitý majetek

Parkovací oblouk pevně zamontovaný do dlažby je stavbou. Stavby jsou, na rozdíl od samostatných movitých věcí, považovány za hmotný majetek vždy bez ohledu na ocenění. Proto v účetnictví bude každý

Více

15.11.2020

Rekonstrukce budovy - závěrečný úklid

Výdaje vynaložené pořízení nových oken, podlah a osvětlení jsou (pokud se nejedná o opravy) technickým zhodnocením. Do pořizovací ceny je nutné zahrnout nejen samotné montážní práce, ale i veškeré

Více

15.11.2020

Oplocení hřiště

Dle § 505 občanského zákoníku je součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Obvykle hřiště nebude demontáží oplocení a

Více

25.10.2020

Bezúplatný převod bytu ze SRO

Bezúplatné nabytí bytové jednotky je na straně společníků příjmem. Pokud se jedná o příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo

Více

25.09.2020

Přefakturace podílu na nákladech na připojení

Předmětem daně z přidané hodnoty je za podmínek stanovených v § 2 zákona o DPH dodání, pořízení a dovoz zboží nebo poskytnutí služby.Více
25.09.2020

Prodej výrobního areálu včetně přilehlých pozemků

Funkčním pozemkem, který bude mít stejný režim zdanění jako prodávaná stavba je dle § 48 odstavec 3 zákona o DPH pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce

Více

15.09.2020

Vklad budovy a DPH

Navržený postup je správný. Z pohledu daně z přidané hodnoty se vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě hmotného majetku považuje za zdanitelné plnění, pokud vkladatel při

Více

07.09.2020

DPH u prodeje nemovitosti

Převod pozemků i staveb je s určitými výjimkami osvobozen od DPH. Z pozemků se zdaňují pouze stavební pozemky a ze staveb podléhají DPH novostavby (do 5ti let od kolaudace nebo po velkých

Více

10.07.2020

Opravy a údržba v pronajatých prostorech

Opravy a udržování majetku patří mezi běžně prováděné činnosti, které jsou součástí péče o majetek. Z právních předpisů vyplývá povinnost majetek opravovat a udržovat, zejména pokud se to týká

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.