Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

14.04.2023

Rozdělení kupní ceny pozemku a stavby pro účely odepisování

Odpisy lze uplatňovat pouze u hmotného majetku, tedy jen ze staveb. Pozemky zákon o daních z příjmů za hmotný majetek nepovažuje a neodepisují se. Pro účely stanovení vstupní ceny pro

Více

14.04.2023

Stanovení vstupní ceny u pronajaté stavby

Zákon o daních z příjmů stanovuje způsob určení vstupní ceny pro účely odepisování dle doby, která uplynula mezi pořízení nemovité věci a zahájením pronájmu. Poplatník, který započal byt

Více

28.03.2023

Kombinace paušálních výdajů

Ano, Vaše úvaha je správná. Poplatník, který bude provádět kresličské práce na základě živnostenského oprávnění uplatní výdaje paušálem ve výši 60%, maximálně však do částky 1 200 000 Kč.

Více

28.03.2023

DPH u stavebních platů - právo stavby

Úplata za zřízení práva stavby se obecně zdaňuje dle § 21 odstavec 2 zákona o DPH jednorázově obvykle při předání pozemku do užívání stavebníkovi. Generální finanční ředitelství připouští v

Více

15.03.2023

Fond oprav a technické zhodnocení společných částí domu

Mezi provozní výdaje vlastníka jednotky patří mimo jiné příspěvky do fondu oprav hrazené na účet společenství vlastníků jednotek. Platby jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví daňovým

Více

15.03.2023

Náklady na opravu v souvislosti s pojistnou událostí u nezařazené budovy do majetku

Náklady na opravu NEJSOU dle § 47 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. součástí ocenění dlouhodobého majetku a účtují se přímo do nákladů. Výjimkou tvoří opravy, které byly vyvolány samotnou

Více

25.02.2023

Prodej pozemku s rozestavěnou stavbou

Občanský zákoník v § 506 stanovuje, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve

Více

25.02.2023

Daň z nemovitostí u bioplynové stanice

Zákon o dani z nemovitých věcí osvobozuje od daně v § 9 odstavec 1 písmeno m) výrobny elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu za podmínky, že získaná energie je dodávána do sítě

Více

12.02.2023

Příjem z prodeje nemovitosti dle § 10 ZDP ve splátkách

Příjem z prodeje nemovitých věcí, které nebyly zařazeny do obchodního majetku se zdaňují jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů. Dílčím základem daně je dle § 10 odstavec 4

Více

13.01.2023

Daňové výdaje na opravy na základy smlouvy o služebnosti

Výdaje na opravy přístupu k pronajatým garážím vyplývající ze smlouvy o služebnosti, jsou výdajem vynaloženým na dosahování zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1 zákona o daních z 

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.