Vstupní cena u zděděné nemovitosti

Datum: 01.05.2023

Dotaz:

Nezisková organizace (z.s.) získala v roce 2022 v dědictví nemovitosti - budovu a související pozemky. Nemovitost zůstavitel odkázal s podmínkou, že bude využita pro hlavní činnosti, případně prodána a peníze budou požiti v hlavní činnosti. V roce 2023 plánujeme nemovitosti prodat. Otázka zní, za jakou cenu nemovitosti budeme evidovat v účetnictví a dále, jakou cenu je možné použít jako daňový výdaj při prodeji těchto nemovitostí. K dispozici máme od notáře znalecký posudek, kde je uvedena jak vyhlášková cena, tak cena obvyklá (tržní). Děkujeme.

Odpověď:

Účetní jednotky oceňují bezúplatně nabytý majetek dle §25 odstavec 1 písmeno l) zákona o účetnictví reprodukční pořizovací cenou. Dle § 25 odstavec 5 písmeno b) se jedná o cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Podle dosavadní praxe se bere v úvahu konkrétní stav opotřebovanosti majetku (jeho současný stav).

Obdobně i zákon o daních příjmů stanoví v § 29 odstavec 1 písmeno d), že vstupní cenou hmotného majetku u bezúplatného nabytí je reprodukční pořizovací cena stanovená dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

 

Na otázku, zda jako vstupní cenu využít vyhláškovou nebo cenu tržní nejsou v odborné veřejnosti jednotné názory.

 

Nejvyšší správní soud ve starším rozhodnutí 8 Afs 30/2012-32 z 28.8.2013 uvedl, že ustanovení o reprodukční pořizovací ceně je třeba vykládat tak, aby pomocí nich byla určena co možná nejpřesněji taková cena (částka vyjádřená v penězích), za niž by poplatník v daném místě a v dané době pořídil hmotný majetek o stejných rozhodných vlastnostech. Reprodukční pořizovací cena tedy odpovídá ceně tržní.

Opačný názor vyjádřilo ministerstvo financí ve stanovisku O16 2022/06 z května 2022.

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-05-12_Stanovisko-k-reprodukcni-porizovaci-cene-po-1-1-2021.pdf

Ministerstvo zde dovozuje, že u nemovitých věcí se pro účely § 29 odstavec 1 písmeno d) použije cena zjištěná dle prováděcí vyhlášky č. 441/2013 sb. k provedení zákona o oceňování majetku.

 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.