Snížení pořizovací ceny budovy

Datum: 04.06.2024

Dotaz:

Příspěvková organizace charakteru sociálních služeb v rámci technického zhodnocení instalovala koupací vanu pro klienty, která se tak stala součástí budovy. U budovy se upravila pořizovací cena a odpisy o tuto částku. Jelikož PO později zjistila, že vanu nevyužívá, rozhodla se ji vyjmout z budovy a o provedené odpisy upravit pořizovací cenu budovy, cenu samotné vany a vrátit ji v zůstatkové ceně zřizovateli. Neměla být vana v souladu s Pokynem GFŘ-D-59 a výkladem k § 26 zařazena jako samostatná movitá věc (evidentně není nijak snížena funkčnost budovy)? Je možný tento "zpětný" postup?

Odpověď:

Při zařazování majetku se vychází ze dvou ustanovení zákona o daních z příjmů. Dle § 26 se za samostatné hmotné movité věci považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Naopak dle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů jsou nedílnou součástí domů, budov a staveb zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Pro rozhodnutí, zda koupací vana je samostatnou movitou věcí nebo součástí stavby uvádí tazatel málo informací. Obvykle jsou vany součástí stavby a výdaje vynaložené na jejich vybudování budou jako technické zhodnocení navyšovat zůstatkovou cenu budovy.  

Za technické zhodnocení považuje zákon i zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho technických parametrů. Takovým zásahem je i následné odstranění koupací vany. Takto vynaložené náklady, pokud v úhrnu za zdaňovací období převýší 80 tis. Kč se posuzují jako technické zhodnocení, i když fakticky dochází ke snížení hodnoty stavby.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.