obchodník s podíly na nemovitostech, účetní a daňové aspekty – zásoby

Datum: 09.04.2024

Dotaz:

Malé s.r.o. nakupuje podíly na nemovitostech (např. byty nebo rodinné domy). Udělá za rok např. 2 obchody. Nakoupí podíl 1/8 za 100 tis. Kč a prodá ho za 150 tis. Kč. Protože se jedná o zboží, tak vede skladovou evidenci a nakládá s podíly jako se zbožím. Nerozlišuje hodnotu nemovitosti a pozemku, který k tomu patří, protože to není pro účely zboží potřeba. Je nutné do hodnoty podílu započíst 2000 Kč poplatek návrh na řízení o povolení vkladu: Jelikož se jedná o malé částky, tak by firma radši do pořizovací ceny zásob tento poplatek nedávala. Pokud je podíl (např. byt a související část pozemku patřící k bytu) evidován účetně jako zásoba, tak to znamená, že pro účely daně z příjmů nemá hmotný majetek, ale 1x zásobu - je to tak? Pro účely DPH nemá v tomto případě dlouhodobý majetek, protože pro účely DPH se dlouhodobý majetek definuje u staveb (jednotek) jako hmotný majetek z DPPO a pozemky jako pozemky dle zákona o účetnictví. To znamená, pokud podíl (byt + související pozemek) prodá, tak je to pro účely DPH dodání nemovité věci. Ale tyto nemovité věci pro účely zákona o DPH nedisponovala nikdy dlouhodobým majetkem pro účely jiných ustanovení. Pokud v DPH neudělá jinou ekonomickou činnost, než prodej takových podílu, tak se nikdy nestane plátcem i za předpokladu, že překročí obrat 2 mil. Kč, protože uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Je navrhovaný postup správný?

Odpověď:

S navrhovaným postupem lze souhlasit. Nemovité věci lze evidovat jako zásoby za podmínky, že jsou určeny k dalšímu prodeji v nezměněném stavu a nejsou využívány k jinému podnikání poplatníka, a to ani k pronájmu.

Součástí ocenění jsou dle § 49 odstavec 1 účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb. veškeré náklady, které byly v příčinné souvislosti s pořízením zásob vynaloženy a které lze spolehlivě přiřadit k dané zásobě, tedy i poplatky za vkladové řízení na katastru nemovitostí.

Z pohledu daně z přidané hodnoty je převod nemovitých věcí vyjmenovaných v § 56 odstavec 5 zákona o DPH osvobozen od DPH za předpokladu, že od prvního kolaudačního rozhodnutí, případně od kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně uběhlo více než 5 let. Pokud tazatel bude převádět výlučně podíly na nemovitých věcech, splňující výše uvedenou podmínku a jiné plnění uskutečňovat nebude, povinnost registrace k dani z přidané hodnoty mu nevznikne.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.