Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

23.02.2005

DPH a prodej družstevního podílu

Jak správně tazatel uvádí, převod členství v družstvu dle § 14 odstavec 5 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nepovažuje za poskytnutí služby. Z tohoto důvodu není převod družstevního

Více
23.02.2005

Leasing os. automobilu

Omezení výše vstupní ceny u osobního automobilů kategorie M1 přinesla novela zákona o daních z příjmů č. 438/2003 Sb. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 18.12.2003.


Více
07.02.2005

Rezerva na opravu střechy

Rezerva, tak jak ji v dotazu popisujete byla tvořena chybně. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu stanoví přesný postup stanovení roční výše tvorby rezervy na opravu.

Více
07.02.2005

Opravné položky k pohledávkám

Dle § 8a zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů lze vytvářet opravné položky až do 100 % celkové rozvahové hodnoty pohledávky. Zákon stanovuje několik podmínek, za

Více
30.12.2004

Práce na movité věci - přefakturace

Současné znění zákona o dani z přidané hodnoty nezná termín přefakturace služeb. Přefakturace, tak jak ji znal zákon č. 588/1992 Sb., o DPH platný do 30.4.2004 by měla být znovu zavedena do zákona o

Více
30.12.2004

Opravy a údržba provedená nájemcem

Zákon o daních z příjmů v § 25 odstavec 1 písmeno u) skutečně stanovuje, že daňově uznatelné nejsou výdaje vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo

Více
16.12.2004

DPH a spediční služby

Dle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsou předmětem daně služby s místem plnění v tuzemsku. Z tohoto důvodu je velice důležité, pro určení režimu DPH, znát místo plnění poskytované

Více
29.11.2004

Opravné položky k pohledávkám v konkurzu

Pohledávku za dlužníkem na kterého byl ukončen konkurz je nutno odepsat k datu nabytí právní moci usnesení soudu o rozvrhu zpeněžení majetku. Odpis pohledávky bude daňovým nákladem. V tento den bude

Více
29.11.2004

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady upravuje zákon č. 119/1992 Sb. V § 1 je upraveno poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.