Zrušení registrace k DPH

Datum: 08.10.2004

Dotaz:

Podnikatel fyzická osoba (daňová evidence) postavil v roce 1994, kdy nebyl plátce DPH, na vlastním pozemku prodejnu. V roce 1998 provedl rozšíření prodejny a stal se plátcem DPH (byl proveden odpočet DPH). V srpnu 2004 přerušil podnikatelskou činnost a odhlásil se z DPH (Finanční úřad k 28. 9. nezaslal zrušení registrace). Prodejnu včetně jejího zařízení bude od 1. 9. 2004 pronajímat dle § 9 zákona o dani z příjmu.
Nevím jak se vypořádat s DPH při změně režimu, kdy zařízení prodejny bylo již plně odepsáno a část prodejny byla pořízena za doby neplátce a část za doby plátce DPH. Dále bych ráda věděla, zda se DPH vypořádává i z drobného dlouhodobého majetku (účtovaného do nákladů), který při zrušení registrace DPH nebyl prodán.
Pronajímatel a nájemce se dohodli na kauci, která bude zaplacena ve splátkách a po ukončení nájmu v plné výši vrácena. ®ádám o radu, jakým způsobem zanést tuto kauci do účetnictví, a zda se z kauce (z hlediska pronajímatele) odvádí DPH.
Pokud FÚ nezruší registraci DPH k 30. 9. 2004, odvádí se DPH z přijaté částky za nájem prodejny?

Odpověď:

Vypořádání odpočtu daně při změně režimu

Dle § 74 odstavec 5 je plátce při zrušení registrace povinen snížit nárok na odpočet daně z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně.
Tato povinnost se týká i dovezeného zboží, které plátce užívá na základě smlouvy o finančním pronájmu, pokud bylo propuštěno do režimu volného oběhu a není k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku plátce.

Snížení nároku na odpočet provede plátce v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením registrace.

Výpočet snížení nároku na odpočet
• u pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného
• u dlouhodobého nehmotného majetku
• u zásob
je částka snížení nároku na odpočet daně ve výši uplatněného odpočtu daně u tohoto majetku.

U majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou dlouhodobého majetku (viz dále) se snížení nároku na odpočet daně vypočte, tak jako by částka vlastních nákladů, případně reprodukční pořizovací ceny určená podle zákona o oceňování byla cenou včetně daně.

U dlouhodobého majetku:
• hmotného, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
• nehmotného, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč.
Úpravy nároku na odpočet se dle § 78 odstavec 1) týkají pouze dlouhodobého majetku, pořízeného v období pěti po sobě jdoucích kalendářních rocích, počínaje rokem pořízení do konče datem ukončení registrace.
Jak vyplývá z dotazu, prodejna byla pořízena v době delší než 5 let před ukončením registrace a proto se tohoto majetku žádné snižování nároku na odpočet týkat nebude.

V případě majetku pořízeného v době kratší než 5 let před zrušením registrace se částka snížení nároku na odpočet daně vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin:

• daně na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem úpravy odpočtu daně,
• rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně
o ke dni pořízení majetku, pokud je úprava odpočtu daně prováděna poprvé, nebo
o ke dni provedení předchozí úpravy odpočtu daně
• počtu roků zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu daně, do počtu roků se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna.

Ukazatelem nároku na odpočet daně je
• číslo 0, pokud plátce nemá nárok na odpočet daně,
• číslo 1, pokud plátce má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
• hodnota posledního vypočteného vypořádacího koeficientu, pokud je plátce povinen nárok na odpočet daně krátit.

Popsaný postup krácení nároku na odpočet u dlouhodobého majetku vysvětlím na příkladu:
Podnikatel si v roce 2001 pořídil nákladní automobil u kterého měl nárok na odpočet DPH 100 000 Kč.

Snížení nároku se vypočte:
(DV x (UNO1- UNO2) x PL)/5

Přičemž:
• DV – Daň na vstupu při pořízení majetku (100 000 Kč)

• UNO1 – Ukazatel nároku na odpočet daně v roce provedení úpravy (v roce zrušení registrace). V roce zrušení registrace je ukazatel UNO1 = 0

• UNO2 – Ukazatel nároku na odpočet daně v roce předchozí úpravy (v roce pořízení majetku) V roce pořízení automobilu měl poplatník plný nárok na odpočet, z tohoto důvodu je ukazatel UNO1 = 1

• PL – Počet let zbývajících do konce pětileté lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu let se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu prováděna. V případě pořízení majetku v roce 2001 končí lhůta pro odpočet daně v roce 2005. Pokud se zrušení odpočtu provede v roce 2004, uvede se počet let 2 (rok 2004 a 2005)

Po doplnění hodnot vychází výše krácení nároku na odpočet 40 000 Kč. (100 000 x (0-1) x 2)/5= -40 000.

U drobného majetku, jehož cenu plátce daně zahrnoval přímo do nákladů a již ho ve svém obchodním majetku neeviduje, není povinnost odpočet daně snižovat.


Uplatňování daně u nájmu

Obecně je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor dle § 56 odstavec 4 od daně z přidané hodnoty osvobozen. Pokud plátce uskutečňuje osvobozené plnění, nemá nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění.
Z tohoto důvodu zákon v § 56 odstavec 5 umožňuje plátcům se rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatnit daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u nájmu.

Kauce
Pokud se bude jednat o kauci či jistinu jako zástavní právo, tedy za splnění podmínek daných občanským zákoníkem, nejedná se z hlediska zákona o DPH o platbu před uskutečněním zdanitelného plnění a nevzniká povinnost přiznat daň na výstupu. V účetnictví ji budete evidovat jako přijatou dlouhodobou zálohu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.