Zpětná dohoda o výši nájmu

Dotaz:

Plátce DPH firma A obdržela v rámci restituce v roce 2017 pozemek, ze kterého měl původní uživatel příjem z pronájmu od firmy B a i po převodu vlastnictví firma B pozemek užívala. Po dlouhém jednání došlo v lednu 2019 mezi firmou A a firmou B k uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek, ve které je uvedeno mimo jiné, že úhradu za užívání pozemku v období od 7.2017 do 31.12.2018 nájemce uhradí v určité výši. Úhradou budou vypořádány všechny nároky pronajímatele z titulu užívání předmětu nájmu nájemcem za období do 31.12.2018. Vzhledem k dohodě uzavřené v roce 2019 se bude jednat u firmy A o daňový výnos roku 2019? Pokud bude částka podléhat DPH, bude DUZP rovněž k datu uzavření smlouvy v lednu 2019?

Odpověď:

Jedním ze základních zásad účetnictví je akruální princip. Jedná se o pravidlo pro účtování nákladů a výnosů do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

 

Jinými slovy se náklady a výnosy účtují do období, kdy takový výkon skutečně nastal a ne do období, kdy došlo k platbě.

 

Z toho důvodu je nutné při účtování náklady a výnosy takzvaně časově rozlišovat.

    Věcná souvislost se řídí tím, k jaké činnosti, službě či výrobku se náklady či výnosy vztahují.

    Časová souvislost se řídí obdobím, kdy byla služba poskytnuta nebo výrobek prodán.

 

Pro dodržení výše uvedených zásad je nutné výnosy z nájmu účtovat do období, se kterým souvisí. Společnost měla povinnost účtovat v letech 2017 a 2018 o výnosech z nájmu minimálně prostřednictvím dohadných položek.

 

Při stanovení DUZP u daně z přidané hodnoty se vychází z ustanovení § 21 odstavec 8. Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. V daném případě trval nájem od 7/2017 a DUZP by mělo být nejpozději 31.12.2018.

 

Účtovat o výnosech z nájmu až v okamžiku uzavření smlouvy by bylo možné, pouze pokud se jednalo o sporná práva a byla by uzavírána dohoda o narovnání. V důsledku uzavření dohody o narovnání zaniká dosavadní závazek (pohledávka), který byl mezi účastníky sporný nebo pochybný, a je nahrazen závazkem (pohledávkou) novým – vymezeným v dohodě o narovnání.  O výnosech plynoucích z dohody o narovnání se účtuje v okamžiku účinnosti dohody o narovnání.

 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.