Změna ve vykazování výdajů

Datum: 12.10.2004

Dotaz:

Podnikatel vedl až do roku 2000 jednoduché účetnictví. V roce 2001 uplatnil v daňovém přiznání náklady paušálem ve výši 50 % (zemědělec). Ve výkaze o majetku a závazcích v ř. zásoby byl vykázán drobný hmotný majetek. Bylo nutné tento drobný hmotný majetek dodanit, když je veden pouze v pomocné evidenci, je v používání a nejsou to tedy zásoby. Dále mám dotaz, zda v tomto případě při změně uplatňování nákladů je nutné dodanění i promlčené pohledávky z roku 1996. Podnikatel nepřerušil ani neukončil činnost, takže pohledávka nadále figuruje v účetnictví a případě, že by snad byla zaplacena bude zúčtována do příjmu. Navíc podnikatel od roku 2002 opět uplatňuje skutečné náklady.

Odpověď:

Postup při změně způsobu uplatňování výdajů je stanoven v § 23 odstavec 8. Dle tohoto ustanovení byl poplatník který v roce 2000 vedl jednoduché účetnictví a v roce 2001 začal uplatňovat výdaje paušální částkou povinen:

zvýšit svůj základ daně za rok 2000
• o cenu nespotřebovaných zásob,
• o zůstatky vytvořených rezerv
• o výši pohledávek
s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y):
o za dlužníkem u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkursu nebo zrušil konkurs, a to pro nedostatek majetku dlužníka,
o za dlužníkem který je v konkursním a vyrovnacím řízení, na základě výsledků konkursního a vyrovnacího řízení,
o za dlužníkem který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
o za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou,
o za dlužníkem na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,
o za dlužníkem jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.


snížit svůj základ daně za rok 2000
• o výši závazků

Drobný majetek v ustanovení § 23 odstavec 8 uveden není a z tohoto důvodu o něj poplatník základ daně zvyšovat nebude.
Naopak o výši pohledávky je třeba základ daně upravit. Tuto skutečnost neovlivní ani její případné promlčení.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.