Zařazení optického kabelu do majetku.

Dotaz:

Ekonomickou činnosti plátce DPH jsou telekomunikační služby. Firma v roce 2017 zakoupila HDPE trubku v délce 50 600 m a hodnotě nad 4 miliony, pro spojení dalších měst. V trubce je instalován optický kabel, který je spojován 12 komorami (šachtami) v celkové hodnotě 77 400,00 Kč. Také je vyčíslena hodnota instalace optického kabelu. Jak zařádit tento hmotný majetek a co vše by mělo být v této celkové hodnotě vyčísleno? Firma také zaplatila dle smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Toto věcné břemeno se zřidilo za jednorázovou náhradu ve výši nad 60 000 Kč + DPH. Jedná se ovšem o 32 malých parcel většinou o ost. pl. ost. komunikace. Můžu tuto částku dát jednorázově do nákladů?

Odpověď:

Výdaje vynaložené na pořízení hmotného majetku není možné od daňového základu odečítat přímo, hmotný majetek je nutné odepisovat.  Zákon o daních z příjmů pod pojmem hmotný majetek rozumí:

·         samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč

·         budovy, domy a jednotky,

·         stavby, s výjimkou provozních důlních děl a drobných staveb určených k plnění funkcí lesa

·         pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

·         dospělá zvířata, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,

·         jiný majetek.

 

Stavbu definuje stavební zákon a rozumí se jí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

 

Z uvedené definice je zřejmé, že vedení optického kabelu v délce 50 km, který je instalován v trubce a spojován 12 komorami je stavebním dílem a zákon o daních z příjmů ho považuje za odepisovaný hmotný majetek.

Součásti ocenění dlouhodobého hmotného majetku vyjmenovává účetní vyhláška č. 500/2002 Sb. V § 47 je uveden příkladný výčet položek, které jsou součástí vstupní ceny majetku. Součástí ocenění s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen. Jako součást vstupní ceny vyhláška v § 47 odstavec 1 písmeno g) mimo jiné uvádí náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání. Z toho důvodu bude částka uhrazená za zřízení věcného břemene také součástí vstupní ceny.

Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická jsou uvedena pod položkou 4-13 přílohy č. I. k zákonu o daních z příjmů. Proto optický kabel bude odepisován ve čtvrté odpisové skupině po dobu 20ti let.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.