Výše opravné položky

Datum: 01.02.2004

Dotaz:

Smlouvou o prodeji podniku ze dne 16. 3. 2001 přešla na naši společnost pohledávka splatná 22. 4. 1999 ve výši 163 610 Kč. Dne 17. 6. 2002 jsme podali žalobu na dlužníka a byl vydán platební rozkaz dne 9. 10. 2002, kde soud ukládá žalovanému do 15 dní zaplatit žalobci 163 610 Kč s 13 % úrokem z prodlení do zaplacení + úhradu 6 550 Kč soudní poplatek. Dlužník nezaplatil, podali jsme návrh na nařízení exekuce (usnesení o exekuci platné od 12. 2. 2003) a opět neuspěli. Dne 20. 11. 2003 byl na dlužníka prohlášen konkurz, do kterého jsme se ihned řádně přihlásili.
Mohu udělat a v jaké výši opravnou položku k pohledávce za období roku 2003? Chápu dobře § 8 – až do výše jmenovité hodnoty (tzn. 100 % opravná položka?) A co úroky a soudní poplatky?

Odpověď:

Daňově účinné zákonné opravné položek lze vytvářet dle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno i) zákona o daních z příjmů. Zde je uvedeno, že za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů považují také opravné položky, jejichž způsob a výši tvorby pro daňové účely stanoví zákon o rezervách.

Aby poplatník mohl tvořit opravné položky k pohledávkám dle tohoto zákona musí být splněny všechny tyto podmínky:
1) pohledávky nejsou promlčené
2) pokud jsou současně vůči dlužníkovi splatné závazky musí být nejprve proveden zápočet
3) nesmí se jednat o pohledávky vzniklé z vyjmenovaných titulů v §2 zákona o rezervách a to:
a. cenných papírů a ostatních investičních instrumentů,
b. úvěrů, půjček,
c. ručení,
d. záloh,
e. plnění ve prospěch vlastního kapitálu,
f. úhrady ztráty společnosti,
g. smluvních úroků a pokut,
h. poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů
i. pohledávkám, o kterých nebylo účtováno ve výnosech

4) musí jít o pohledávky o kterých již bylo účtováno ve výnosech a byly nabyty úplatně
5) nesmí se jednat o soubor pohledávek.


Pokud pohledávka splňuje tyto podmínky může poplatník tvořit opravné položky podle § 8 zákona o rezervách.

Dle tohoto ustanovení lze tvořit opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení až do výše 100% jmenovité hodnoty nebo pořizovací ceny ve zdaňovacím období v němž byla pohledávka přihlášena u soudu a to ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu.

Z výčtu pohledávek ke kterým nelze tvořit opravné položky vyplývá, že nelze tvořit opravné položky k pohledávkám z titulu úroků z prodlení.
Co se týká soudních poplatků, by musel by nejprve poplatník po pravomocném rozhodnutí soudu o nároku na úhradu soudních poplatků zaúčtovat pohledávku (ve prospěch výnosů) za dlužníkem do svého účetnictví. K takovéto pohledávce lze tvořit opravné položky.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.