Vykázání osvobozeného dodání nemovitosti v DPH

Datum: 10.11.2019

Dotaz:

Prodáváme nemovitost, administrativní budovu v režimu osvobození. Kupující složil u notáře na zvláštní depozitní účet peníze za prodej v plné výši. Kdy vykážu v hlášení DPH? DUZP u dodání bude datum složení finančních prostředků u notáře? ? Ke dni DUZP vykážu osvobozené dodání na řádku 50 a současně na řádku 51 ve sloupci " s nárokem na odpočet DPH" ? Budovu jsme využívali po celou dobu vlastnictví jako kancelářské prostory, tedy jsme uplatňovali plný nárok na odpočet u přijatých plnění. Zůstáváme v ní dále v nájmu. Jak ovlivní osvobozený prodej koeficient u DPH.

Odpověď:

Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.

 

Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

 

Z § 89a notářského řádu vyplývá, že není-li v protokolu o notářské úschově stanoveno jinak, do doby vydání peněz z notářské úschovy příjemci náleží peníze v notářské úschově složiteli. Dobou vydání se rozumí okamžik připsání vydané peněžní částky na účet pro vydání peněz příjemci. Tento den bude považován za den přijetí úplaty z pohledu zákona o DPH.

 

Osvobozené plnění bude uvedeno do daňového přiznání za měsíc, ve kterém dojde:

  • předání nemovité věci kupujícímu
  • doručení vyrozumění z katastru nemovitostí
  • uvolnění notářské úschovy

a to tím dnem, který nastane nejdříve.

 

Prodejní cena bude vykázána na řádku 51 daňového přiznání, jako plnění, které se nezapočítává do výpočtu koeficientu. Tento řádek má dva sloupce. Do levého se uvádějí plnění s nárokem na odpočet daně, u nichž jejich vyloučení z koeficientu snižuje jeho hodnotu, což zpravidla vede i ke snížení nároku na odpočet daně. V pravém sloupci se uvádí plnění bez nároku na odpočet daně, jejichž vyloučení ze jmenovatele při výpočtu koeficientu naopak jeho hodnotu zvyšuje, a tím zpravidla vede ke zvýšení nároku na odpočet daně. Tazatel uvede prodejní cenu v pravém sloupci „Bez nároku na odpočet“

 

Tím, že bude budova prodána po uplynutí časového testu a prodej bude osvobozen od DPH, vznikne prodávajícím povinnost vrátit poměrnou část uplatněné daně z technických zhodnocení případně z významných oprav dokončených v posledních deseti letech před prodejem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.