Vklad budovy a DPH

Datum: 15.09.2020

Dotaz:

Společnost, plátce DPH hodlá vložit budovu (včetně pozemku) jako příplatek do ZK své dceřiné společnosti, plátce DPH. Budova byla kolaudována před cca 20-ti lety, žádná další re/kolaudace od té doby nebyla a po celou dobu budova sloužil jen a pouze ke zdaňovanému nájmu - ubytovacím službám. Příjemce souhlasí s postupem tzv. dobrovolného zdanění podle § 56 odst. 6 zákona o DPH. Nicméně v květnu 2020 byla realizována oprava za cca 300 000,00 Kč a v roce 2019 bylo realizováno také technické zhodnocení za 1 mil. Kč - jak z opravy, tak technického zhodnocení byla nárokována daň v plné výši. Tápeme jakým způsobem vypořádat daň z přidané hodnoty: Docházíme k závěru, že jen vystavíme jeden daňový doklad s uvedením informace, že daň bude přiznána formou reverse-charge (u příjemce) a bude stanoven základ daně podle § 36 odst. 6 písm. a), tj. tento základ daně v sobě vlastně bude zahrnovat i realizované technické zhodnocení a provedenou opravu - je možné pro určení základu daně použít znalecký posudek, který budeme mít vypracován pro účely ocenění vkladu do účetnictví? Vzhledem k tomu, že po celou dobu majetek sloužil jen ke zdaňovanému nájmu a daň z realizované opravy byla nárokována v celé výši, stejně jak z technického zhodnocení, tak není nutné v souvislosti s tímto vkladem daň z opravy ani technického zhodnocení nijak separátně vypořádávat. Uvažujeme správně?

Odpověď:

Navržený postup je správný. Z pohledu daně z přidané hodnoty se vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě hmotného majetku považuje za zdanitelné plnění, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně. Vkladatel i nabyvatel odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je dle § 21 odst. 4 písm. f) ZDPH „den, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu“. Při vkládání nemovitých věcí se za tento den považuje předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo den zápisu změny vlastnického práva v závislosti na tom, který den nastane dříve.

Základem daně u nepeněžitých plnění je cena vkládané nemovité věci, za kterou by bylo možné tuto věc pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena bude vycházet ze znaleckého posudku, který byl vypracován pro účely vkladu. V ceně budou zohledněny i provedené stavební úpravy. U dříve provedených oprav a technického zhodnocení se již nebude uplatněný odpočet daně upravovat.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.