Telekomunikační rozvody v cizí budově

Datum: 21.06.2021

Dotaz:

Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, poskytuje služby zákazníkům v oblasti telekomunikačních služeb a zároveň také provádí stavební práce s tím související. Nyní nastala situace, kdy investorovi docházely finanční prostředky a navrhl, aby veškeré telekomunikační rozvody, které jsme vybudovali vně i uvnitř budovy zůstaly našim majetkem, abychom mohli dodávat služby Internet a TV do jednotlivých místností v budově. 1. Je tento způsob legislativně možný, abychom vlastnili rozvody pevně zabudované v cizí budově? 2. Pokud ano, jaké dokumenty jsou k tomu potřebné (smlouva, plány rozvodů...)? 3. Bude tato investice posuzována jako naše telekomunikační vedení v odpisové skupině 4 nebo jako stavba v odpisové skupině 5? 4. Existuje i jiné řešení?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 509 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí, že: „Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku.“

Telekomunikační sítě často splňují definici liniové stavby a jako tzv. jiná vedení se tedy považují za věc odlišnou od pozemku. Z toho vyplývá, že uvedené sítě nejsou automaticky vlastnictvím vlastníka pozemku (resp. stavby), v němž jsou uloženy.  

Podle rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-6 834/2018-606/XVII ze dne 14. 12. 2018 je obvyklé, že prvky infrastruktury v domě, zejména vodící lišty, kabelové šachty, kabelové chráničky apod. nejsou součástí budovy, ale jsou samostatnými prvky v budově a jako takové jsou ve vlastnictví majitele této sítě.  

Z výše uvedeného tedy odvozuji, že po právní stránce je možné, aby telekomunikační síť (včetně telekomunikačních rozvodů v budově) byla vlastnictvím osoby odlišné od vlastníka pozemku, resp. stavby. Uvedený model je ale více než vhodné podrobně smluvně upravit ve smlouvě s vlastníkem budovy, a to jednak z toho důvodu, aby byl založen řádný právní titul pro umístění a provozování telekomunikační sítě na/v nemovitosti jiné osoby (včetně zajištění přístupu k síti a zajištění režimu jejích oprav a údržby), jednak, aby se tak eliminovaly případné spory o vlastnictví těchto sítí do budoucna.

Z pohledu stanovení způsobu daňového odepisování je nutné vycházet z odkazu +++++) ve vysvětlivkách k příloze č. 1 zákona o daních z příjmů, kde je uvedeno:

Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

K tomu Generální finanční ředitelství v pokynu GFŘ-D-22 uvádí, že nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl, zahrnující mimo jiné vnitřní rozvody elektroinstalace včetně nástropních a nástěnných svítidel a příslušných rozvodných skříní a rozvaděčů, slaboproudá a sdělovací vnitřní vedení, včetně rozvodů zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení, rozvody datových sítí, hromosvody.

Z výše uvedeného je možné dovodit, že

  1. Optický kabel vedený v zemi v ochranných plastových trubkách je stavebním dílem místním vedením (síť pro informatiku) datové sítě CZ-CZ podtřída 222465. Tento dlouhodobý hmotný majetek je uvedený v položce (4-14) přílohy zákona o daních z příjmů a bude odpisován ve 4. odpisové skupině. Součásti místního vedení je i chránička z plastových ochranných trubek
  2. Chránička ve které je vedeno několik optických (nebo metalických) kabelů někdy i nejrůznějších majitelů je samostatným stavebním dílem CZ-CC podtřída 222431. Tento dlouhodobý hmotný majetek je uvedený v podložce (4-14) přílohy zákona o daních z příjmů bude odepisován ve 4. odpisové skupině. Jednotlivé kabely vedené v chráničce jako samostatném díle CZ-CC 222465 jsou odepisovány ve 4. odpisové skupině. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební díla je tento majetek odpisován bez ohledu na vstupní cenu.
  3. Rozvody datových sítí instalované v budovách jsou obvykle součástí budov a pokud jsou instalovány dodatečně bývají obvykle součástí vstupní ceny technického zhodnocení budovy. Rozvody sítí ve vlastnictví osob odlišných od vlastníka budovy, mohou být odepisovány samostatně, pokud nejde o budovy, které by bez datových sítí nebyly funkční. Mohlo by se například jednat o budovy datových center, bank a podobně. Takto samostatné datové rozvody budou zatříděny uvedený v podložce (4-14) přílohy zákona o daních z příjmů a budou odepisovány ve 4. odpisové skupině.
  4. Zařízení pro datové přenosy v pevné i bezdrátové datové síti jsou klasifikované v CZ-CPA subkategorie 26.30.23. Tento dlouhodobý hmotný majetek je uvedený v položce (1-19) přílohy zákona o daních z příjmů a je odepisován v odpisové skupině 1.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.