Stanovení vstupní ceny u pronajaté stavby

Datum: 14.04.2023

Dotaz:

Fyzická osoba pronajímá nemovitost od r. 2013, ke koupi došlo 2008. Zatím neuplatňovala žádné výdaje, ani paušální. Do daňového základu vstupovala celá částka z utrženého nájemného. Nyní od roku 2022 chce zahájit odepisování bytu - tedy prokazovat skutečné výdaje, je nutné určit vstupní cenu nemovitosti. Otázka k jakému datu - zahájení odepisování tedy k 1. 1. 2022, nebo k zahájen pronájmu tedy k 1. 1. 2013? A bude rok 2022 první rok odepisování? Postačí tržní odhadní cena od realitní kanceláře? A prosím ještě doplňující otázku, je nutné oddělit cenu bytu od zastavěné plochy - pozemku, který je součástí bytu?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů stanovuje způsob určení vstupní ceny pro účely odepisování dle doby, která uplynula mezi pořízení nemovité věci a zahájením pronájmu. Poplatník, který započal byt pronajímat v době kratší než 5 let od pořízení určí vstupní cenu dle § 29 odstavec 1 písmeno a) zákona o daních z příjmů, jako pořizovací (kupní) cenu zvýšenou o prokazatelně vynaložené nálady na opravy a technické zhodnocení.

Reprodukční pořizovací cena dle § 29 odstavec 1 písmeno d) se pro účely odepisování použije, pokud mezi koupí a zahájením pronájmu uplyne více než 5 let. Cena se stanoví ke dni zahájení pronájmu a zákon o daních z příjmů nepředepisuje osobu, která má reprodukční pořizovací cenu stanovit. Poplatník má však povinnost v případě pochybností správce daně prokázat správnost stanovení vstupní ceny, a to může být bez znaleckého posudku obtížné.

Odpisy lze uplatňovat pouze u hmotného majetku, tedy ze staveb včetně bytů vymezených jako jednotky. Pozemky zákon o daních z příjmů za hmotný majetek nepovažuje a neodepisují se. Pro účely stanovení vstupní ceny pro odepisování je nutné kupní cenu rozdělit poměrem na stavbu a pozemek. Poměr obvykle vychází ze znaleckého posudku, ale ani zde zákon o daních z příjmů přímo znalce nepředepisuje. Odpisy je poté možno uplatňovat pouze z poměrné části kupní ceny odpovídající ceně bytu bez pozemku.

Stavby, u kterých mezi pořízením a počátkem pronájmu již 5 let uplynulo, se odepisují přímo z reprodukční ceny bez hodnoty pozemku a žádný poměr se u nich nestanovuje.

Pro úplnost odpovědi považujeme za důležité upozornit, že na otázku, zda zákon o daních z příjmů rozumí v § 29 odstavec 1 písmeno d) reprodukční pořizovací cenou cenu tržní nebo cenu zjištěnou nejsou v odborné veřejnosti jednotné názory.

Nejvyšší správní soud ve starším rozhodnutí 8 Afs 30/2012-32 z 28.8.2013 uvedl, že ustanovení o reprodukční pořizovací ceně je třeba vykládat tak, aby pomocí nich byla určena co možná nejpřesněji taková cena (částka vyjádřená v penězích), za niž by poplatník v daném místě a v dané době pořídil hmotný majetek o stejných rozhodných vlastnostech. Reprodukční pořizovací cena tedy odpovídá ceně tržní.

Opačný názor vyjádřilo ministerstvo financí ve stanovisku O16 2022/06 z května 2022.

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-05-12_Stanovisko-k-reprodukcni-porizovaci-cene-po-1-1-2021.pdf

Ministerstvo zde dovozuje, že u nemovitých věcí se pro účely § 29 odstavec 1 písmeno d) použije cena zjištěná dle prováděcí vyhlášky č. 441/2013 sb. k provedení zákona o oceňování majetku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.