Směnná smlouva

Datum: 12.01.2004

Dotaz:

Účetní jednotka doložila směnnou smlouvu na pozemky, ve které není stanovena cena. Směna se uskutečnila v roce 2003. Doložila znalecké posudky pozemků smluvních stran, kde cena směňovaných pozemků je rozdílná. Přesto ve smlouvě prohlašují: „že ujednané smluvní kupní ceny směňovaných pozemků na jedné straně a druhé straně jsou stejné a že účastníci jsou zcela vyrovnaní a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.“
Prosím o posouzení:
1. Zda z hlediska právního je smlouva odpovídající.
2. Zda způsob účtování je odpovídající.
3. Jak se má chovat účetní jednotka z hlediska daňového, zda nevzniká jiný majetkový prospěch.
Směňuje obec s občanem nebo právnickou osobou
Pozemek vedený v účetnictví obce 100
Znalecký posudek na pozemek obce 150
Znalecký posudek na pozemek druhé strany 160 (může být i 140)
Účtování u obce:
1. Vyřazení pozemku z účetní evidence 100 901/031
2. Zaveden do účetnictví pozemek získaný
směnnou smlouvou oceněný znaleckým posudkem 160 (140) 031/901
Znalecký posudek = nákladem tř. 4.
Zápis na KÚ, správní poplatek = náklad související s pořizováním DHM tř. 0.
Z hlediska daňového:
Daň z převodu nemovitosti z částky které? § 10 f) zák. 357/92 Sb.?
Daň z příjmů: 150 - 100 = 50
Co jiný majetkový prospěch? Rozdíl mezi cenami stanovenými znaleckým posudkem?
Obec 150, druhá strana 160 (140).

Odpověď:

Nejprve obecně k problému směnné smlouvy¨.
Směna je právním vztahem, který vzniká na základě směnné smlouvy upravené v §611 občanského zákoníku. Směnná smlouva je také upravena v obchodním zákoníku, pro směnu, jejíž součástí je nemovitost se však použijí ustanovení občanského zákoníku.

Ve směnné smlouvě mají účastníci právo i povinnost směnit si vzájemně věc za věc. V našem případě nemovitost. Na tento právní vztah se přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě, a to tak, že každá ze stran je považována ohledně nemovitosti, kterou směnnou smlouvou dává, za stranu prodávající, a ohledně nemovitosti, kterou směnnou přijímá, za stranu kupující.

Každý z účastníků smlouvy o směně nemovitostí na jedné straně ztrácí vlastnické právo k nemovitosti do směny poskytnuté a na druhé straně se stává vlastníkem, tedy nabývá do vlastnictví nemovitost směnou přijímanou.

Podle zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. je předmětem daně z příjmů fyzických osob dle ustanovení §3 odst. 2 i nepeněžní příjem dosažený směnou. Tento příjem se dle tohoto ustanovení oceňuje dle zvláštního právního předpisu tj. zákona o oceňování. Ocenění se provádí k datu provedení směny majetku.
Dále za příjmy se dle § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné dle zákona č. 151/97 Sb., pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak. Přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona o daních z příjmů obdobně jako příjmy získané prodejem.

V daném případě se směňují dva pozemky. Pro daňové účely byly oba pozemky oceněny dle zákona o oceňování majetku č. 151/97 Sb. Znalec určil cenu obecního pozemku „A“ 150 000 Kč a pozemku „B“ (občana) 160 000 Kč.

Z ohledem na již uvedené informace, jsou oba účastníci směnné smlouvy dle jejího principu zároveň prodávajícím a zároveň kupujícím.
Proto nepeněžním příjmem obce bude cena pozemku „B“, který směnnou získala tj. 160 000 Kč a zároveň nepeněžním výdajem bude cena pozemku „A“, který do směny vložila tj. 150 000. Základ daně, který podléhá dani z příjmu je tedy 100 000 Kč.

Naopak nepeněžním příjmem občana bude cena pozemku „A“, který směnnou získal tj. 150 000 Kč a zároveň nepeněžním výdajem bude cena pozemku „B“, který do směny vložil tj. 160 000 Kč. Občan z této směny vykázal ztrátu 100 000 Kč. Tato ztráta mu nebude uhrazena a není daňově uznatelná.

Daň z převodu nemovitostí.
Předmětem daně z převodu nemovitostí je i výměna nemovitostí dle § 9 odst.3 zákona č. 357/1992 Sb, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.

V daném případě směnné smlouvy by základem daně byla cena zjištěná pozemku „B“ ve výši 160 000 Kč.

Základem daně dle § 10 písmeno a) je při výměně nemovitostí cena zjištěná dle oceňovacího předpisu.

Poplatníky daně z převodu nemovitosti dle § 8 odst. 1 písmeno d) jsou oba účastníci směnné smlouvy, a jsou povinni platit daň společně a nerozdílně. Správce daně je oprávněn požadovat úhradu celé vyměřené daně na kterémkoliv z účastníků.
Přiznání k dani z převodu nemovitosti je povinen podat každý účastník směnné smlouvy.

Dle § 10 odst. 6 zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, vystupují-li společně ve stejné věci jsou povinni si zvolit společného zástupce pro účely daňového řízení. Pokud tak neučiní ani na výzvu, určí společného zástupce správce daně sám.Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.