Pronájem - hrací automaty

Datum: 25.10.2004

Dotaz:

Podnikatel (fyzická osoba, daňová evidence) se stane od 1. 12. 2004 plátcem DPH. Ve vlastní budově provozuje pohostinství a v má v něm umístěny 2 hrací automaty, které patří jiné firmě.
Po skončení každého měsíce dostane od majitele hracích automatů vyúčtování tržeb z provozu těchto hracích automatů. 70 % z těchto tržeb zůstává majiteli hracích automatů, 30 % dostává podnikatel jako provizi. Ve smlouvě je tato částka definována jako „nájem nebytových prostor“, který není zatížen DPH.
Podnikatel bude tedy od 1. 12. 2004, až se stane plátcem DPH, povinen krátit nárok na odpočet DPH.
Bude povinen krátit nárok na odpočet DPH na vstupu ze všech uskutečněných nákupů (tedy i z nákupu zboží, materiálu, služeb), nebo jen z nákupů, které se přímo týkají nemovitosti, kde jsou hrací automaty umístěny?
Jak bude počítán koeficient, jestliže: z nájmu nebytových prostor utrží za čtvrtletí 100 tisíc, uskutečněné nákupy za čtvrtletí (všechny v sazbě 19 %) jsou 300 tisíc bez DPH, z toho nákup zboží 250 tisíc bez DPH)?

Odpověď:

Obecně je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně z přidané hodnoty, což vyplývá z § 56 zákona o DPH. Jedná se o osvobození bez nároku na odpočet daně.
Jestliže plátce bude poskytovat kromě jiných i osvobozená plnění bez nároku na odpočet, bude mít povinnost rozdělovat svá přijatá plnění (nákupy zboží, služeb) na skupiny:
• S plným nárokem na odpočet
• Bez nároku na odpočet
• S kráceným nárokem na odpočet

Podle § 72 odstavec 4 bude mít plátce plný nárok na odpočet u přijatých plnění, která použije výhradně pro uskutečnění vlastních zdanitelných plnění u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. V daném případě to budou veškeré nákupy zboží, materiálu i služeb používané k hostinské činnosti.

Nárok na odpočet nebude mít dle § 75 u plnění která použije pouze pro plnění u kterých nemá nárok na odpočet daně. Například se může jedna o určité stavební úpravy, které se budou jsou nezbytné pro uskutečnění nájmu.

U plnění, která nelze zařadit ani do jedné z těchto dvou kategorií, bude mít plátce povinnost krátit odpočet koeficientem. Může se jednat o režijní práce typu vedení účetnictví, ale i o opravy těch částí nemovitosti, které slouží pro obě činnosti.

Příklad výpočtu koeficientu a úpravy odpočtu:
Plátce daně za čtvrtletí nakoupí služby a materiál, který bude sloužit současně pro hostinskou činnost i pro nájem celkem v hodnotě 100 000 + DPH 19 000 Kč.
Tržby z nájemného v daném čtvrtletí budou činit 100 000 a tržby za hostinskou činnost budou 300 000.
Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně a ve jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru.
300 000 : (300 000 + 100 000) = 0,75
Takto vypočteným koeficientem se upraví nárok na odpočet daně.
19 000 x 0,75 = 14 250 Kč.

Protože poskytování osvobozeného nájmu přináší plátcům výše zmíněné nepříznivé dopady, dává zákon o DPH v § 56 odstavec 5 plátcům možnost se rozhodnout, že u nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností budou uplatňovat daň. Tuto skutečnost musí plátci oznámit svému správci daně.

Ještě si dovoluji upozornit, že by správce daně mohl tuto nájemní smlouvu posoudit dle § 2 odstavec 7 zákona o správě daní a poplatků jako zastřený stav. V takovém případě by tržby z provizí z hracího automatu měly zcela jiný daňový režim.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.