Prodej TZ a HIM zpět pronajímateli

Dotaz:

Dobrý den, firma sro s městem ukončila nájemní smlouvu na dobu určitou k 31.12.2017,
z této nájemní smlouvy vyplývá, že nájemce má pronajímateli prodat veškerý majetek movitý a nemovitý ( jsou to stavební úpravy objektu pevně spojené s budovou na základě kolaudačních rozhodnutí v průběhu 3 až 5 let zpětně) cca za x mil.kč.bez DPH.
1.Kdy nastane datum uskutečnění zdanitelného plnění?
• V momentě ukončení nájemní smlouvy, kde se píše, že bude ze strany nájemce vystavena faktura na prodej nebo
• dnem předání objektu městu nebo
• až v případě konkrétního dne předání HIM městu na základě předávacího protokolu seznamu hmotného majetku?
Je to x položek seznamu?
2. V jakých částkách se vystaví faktura za prodej HIM?
• V cenách vedených v účetnictví v den nákupu majetku(např.3až5let zpětně nákup him) nebo
• v zůstatkové ceně uvedené v účetnictví po odpisech k 31.12.2017 nebo
• na základ znaleckého posudku jako jedna celková částka stavebních úprav?

3. Bude na výše uvedenou částku za prodej HIM-stavební úpravy městu napočítáno DPH?
(pozn. při pořizování HIM-stavebních úprav bylo DPH odpočítáváno) děkuji S pozdravem

Odpověď:

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje okamžik zdanitelného plnění u dodání movitých a u dodání nemovitých věcí.
Dodání movité věci se považuje za uskutečněné okamžikem předání, to znamená okamžikem převodu práva nakládat s věcí jako vlastník. U nemovitých věcí se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.

V dotazu je zmiňován převod stavebních úprav. Ty nejsou samostatně převoditelnou nemovitou věcí a nájemce může pouze obdržet od pronajímatele náhradu za zhodnocení najaté věci. Zdanitelné plnění tak nastane dle § 21 odstavec 3 okamžikem zániku nájemní smlouvy, pokud je ve smlouvě sjednáno, že tímto dnem se strany za provedené stavební úpravy vyrovnají. Výše vyrovnání by měla být stanovena dohodou nájemce a pronajímatele. Pokud není sjednáno jinak, budou strany postupovat dle § 2220 Občanského zákoníku, který uvádí, že dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Výši vyrovnání je možné stanovit pomocí znaleckého posudku. Obdobně lze postupovat i při stanovení ceny movitých věcí.
částky za prodej majetku a za vyrovnání provedeného zhodnocení najatého majetku budou předmětem daně z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.