Prodej jednotky na přelomu období

Dotaz:

Naše s.r.o. prodává bytovou jednotku v novostavbě, evidováno na účtě 123.
Protože jde o vyšší částku, chci si raději ověřit správnost účtování a odvodu daní na přelomu období.
Fakta:
• Právní účinky zápisu: 1.12.2017
• Zapsáno: 28.12.2017
• Výpis z katastru doručen dne 2.1.2018
Byt nebyl předán před datem doručení výpisu z katastru, taktéž úhrada za jednotku nebyla před doručením výpisu z katastru vydána z notářské úschovy.

Zaúčtování:
• 1.12.17 - právní účinky zápisu vyřazení ze zásob 583/123
• 1.12.17- právní účinky zápis - proúčtování do výnosu 385/602
• Vystavení daňového dokladu dne 2.1.2018 - zúčtování příjmu příštích období 311/385 - zúčtování odvodu DPH 311/343
Je tento postup správný?

Odpověď:

Datum účetního případu při převodu vlastnictví nemovitých věcí upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., v § 56 odstavec 10. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. V daném případě k datu 1.12.2017 zaúčtujete vyřazení 583/123 a zaúčtujete výnos 385/602.Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí uvede účetní jednotka v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

Z pohledu daně z přidané hodnoty se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Tazatel uvádí, že byt před datem doručení vyrozumění nebyl předán. Proto datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo dnem doručení, tedy dnem 2.1.2018. K tomuto datu vystaví plátce daňový doklad a zaúčtuje 311/385 + 311/343. Navržený postup tazatelem je správný.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.