Přefakturace podílu na nákladech na připojení

Datum: 25.09.2020

Dotaz:

OSVČ plátce DPH pronajímá část nebytových prostor sloužících k podnikání jiné OSVČ plátci DPH. Z části je nemovitost využívána k podnikání také pronajímatelem. Pronajímatel na žádost nájemce sjednal navýšení příkonu u provozovatele distribuční soustavy a za navýšení příkonu pronajímatel uhradil distribuci podíl na oprávněných nákladech. Podíl na nákladech byl pronajímatelem uhrazen na základě smlouvy o připojení ve výši 12 000 Kč a distributor uvádí, že na tuto částku nebude vystavena faktura a podíl na nákladech nepodléhá DPH s tím, že smlouva slouží zároveň jako doklad k provedeným platbám. Pronajímatel a nájemce se v nájemní smlouvě dohodli, že pronajímatel zajistí nájemci potřebný příkon a nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit všechny vynaložené náklady spojené se zajištěním potřebného příkonu. Může tedy pronajímatel vystavit nájemci fakturu a přefakturovat podíl na nákladech ve výši 12 000 Kč s 0% DPH? Je třeba na faktuře uvést, že fakturovaná částka nepodléhá DPH? K navýšení příkonu musel také pronajímatel objednat a zaplatit potřebné revize. Revize poskytoval neplátce DPH. Lze tedy revize přefakturovat, také bez DPH nebo musí být zatíženy DPH? Jak tyto platby zachytí pronajímatel v daňové evidenci? Pronajímatel má nemovitost v obchodním majetku, podléhají tedy příjmy z pronájmu do příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmů?

Odpověď:

Předmětem daně z přidané hodnoty je za podmínek stanovených v § 2 zákona o DPH dodání, pořízení a dovoz zboží nebo poskytnutí služby.

Platba za navýšení příkonu je poplatek, kterým se dle § 28 odstavec 2 písmeno g) energetického zákona zákazník podílí na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Výši poplatku stanovuje vyhláška č. 16/2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v § 12. Úhrada poplatku není ani dodáním zboží ani poskytnutou službou, proto není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zákon o DPH umožňuje do základu daně dle § 36 odstavec 13 nezahrnovat při přeúčtování pouze částky, které plátce (pronajímatel) obdržel od jiné osoby (nájemce) na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby (nájemce).

Poplatek za připojení hradí pronajímatel svým jménem. Proto poplatek včetně revize nakoupené od neplátce bude pronajímatel účtovat nájemci včetně daně z přidané hodnoty.

V daňové evidenci bude poplatek za zvýšení příkonu i platba za revizi evidována jako daňový výdaj a příjem od nájemce bude evidován jako daňový příjem.

Pokud by poplatek nebyl přeúčtován nájemci, bude se jednat na straně pronajímatele o výdaj charakteru technického zhodnocení Viz. pokyn GFŘ D22 k § 29 bod 7

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.