Komisionářská smlouva

Datum: 02.10.2004

Dotaz:

Komisionářská smlouva podle zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění odpovídající právnímu vztahu ke dni 17. 5. 2004 byla uplatněna i do zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a tímto právním opatřením vzniká dvojí pohled na objem obratu pro:
a) účetnictví (vedené podle ZÚ nebo daň. evidenci)
b) výnosy ze zdanit. Plnění pro DPH
Pokud komisionář provádí pro komitenta obchodní služby (prodej komitentova zboží) má z pravidla právo zabezpečovat tuto činnost na účet komitenta za dohodnutou odměnu (komisionářská provize) vše na základě řádného daňového dokladu (faktuře) aniž by tato odměna povyšovala prodejní cenu pro konečného spotřebitele. (Ceny od komitenta jsou shodné při přeúčtování na komisionáře s cenami za které realizuje zboží komisionář – konečné prodejní).
Tato realizace prodeje tedy probíhá účetně bez rozdílu v cenách a z pohledu DPH na základě tzv. zdanitelného plnění též bez rozdílu (nadměrný odpočet nebo daňová povinnost). Objemy obratu však zvyšují z pohledu DPH hranici pro způsob vedení účetnictví (roč. obrat ze zdanit. plnění nad 6 mil. Kč).
Dotazem je jakým způsobem bude o takovéto účetní operaci účtováno pro daň z příjmů podnikatele a výši obratu v účetnictví na rozdíl od obratu pro DPH, když tento obrat pro účely DPH je rozhodný nejen pro časový režim přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní) s vazbou na povinnost vést účetnictví podle zákona o účetnictví u OSVč, které nejsou zapsání do Obchod. rejstříku o zápisu neuvažují a podnikají pouze jako osoby vedené v živnostenském evidenci.
Navýšení obratu pro DPH ve stejné cenové úrovni pořízení a realizaci zboží navíc objemově zkresluje hodnotu uskutečněných zdanitelných plnění z pohledu těchto dvou závažných právních norem (zákon o účetnictví a zákon o DPH).

Odpověď:

Komisionářská smlouva je upravena ustanoveními § 577 až § 590 obchodního zákoníku. Podle těchto základních ustanovení se komisionářskou smlouvou zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. Komisionářská smlouva se nejčastěji užívá pro provizní prodej movitých věcí.
Jak vyplývá z podstaty komisionářské smlouvy, k movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Naopak, vlastnické právo k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent jejich předáním komisionáři. V souladu s charakterem smlouvy tedy komisionář k těmto věcem vlastnického práva vůbec nenabývá.
Z výše uvedeného je patrné, že komisionář bude evidovat předměty přijaté do komise pouze v podrozvahové evidenci a jeho obrat z hlediska zákona o účetnictví nebudou ovlivňovat.
Na rozdíl od zákona o účetnictví se zákon o DPH č. 235/2004 Sb., neřídí reálným vlastnictví, ale vlastnictvím ekonomickým. V ustanovení § 13 odstavec 3 je uvedeno, že za dodání zboží se považuje také dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy. Z pohledu zákona o DPH dochází tedy ke dvou převodům vlastnictví (zdanitelným plněním) které nastávají dle § 21 odstavec 5 písmeno h) dnem dodání třetí osobě.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.