Fakturace a účtování dílčích zakázek - nedokončená výroba

Datum: 07.05.2020

Dotaz:

Jakým způsobem evidovat zakázkovou evidenci u stavební nebo montážní firmy pro účely rozpracovanosti k 31. 12.? Jedná se o to, že je dlouhá zakázka, která má víc dílčích fází ("kratších podzakázek"), které budou fakturovány postupně dle plnění plánu. V dílčích fakturacích jsou zahrnuty nejen přímé náklady, ale i marže (zisk) z dílčí fáze zakázky. Je třeba posuzovat dílčí fáze jako jednotlivé zakázky, nebo všechny dílčí fáze u jedné zakázky se mají evidovat dohromady jako jedna zakázka (a o výnosech účtovat až při předání poslední fáze)? Možná je tato otázka nejednoznačná a záleží na tom, jestli dílčí fáze zakázky budu předávány podepsaným protokolem apod.? Protokol však u dílčích zakázek není vždy podepsán (není to praktické a zákazník často ani nechce podepisovat dílčí části) Dále se chci zeptat, když práce byly dodělány v prosinci, ale k podpisu předávací protokolu u díla došlo až v lednu 2020, tak je nutné ocenit k 31.12.2019 rozpracovanost jako nedokončenou výrobu bez marže? (to by však nebyl z mého pohledu dodržen věrný obraz účetnictví 2019 a za silný rok by byla vykázána ztráta) Lze si používané postupy ve vnitropodnikové směrnici nějakým způsobem upravit, aby byl postup nezpochybnitelný (při dlouhodobém dodržování metodiky o tomto účtování) - např. evidence dílčích fází a jejich účtování do výnosů či účtování do výnosů i pokud nedošlo k podepsanému předávacímu protokolu? Případně poprosím o doporučení nějaké ucelené literatury na toto téma (pokud existuje).

Odpověď:

Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo. Stavební firma bude o nedokončené výrobě účtovat ve všech případech, kdy k rozvahovému dni bude zakázka rozpracována (tj. jsou již vynaloženy skutečné náklady), ale není vyfakturováno (nejsou tedy účtovány žádné výnosy). V těchto situacích je nutné vždy účtovat o změně stavu nedokončené výroby, která je oceněna skutečně vynaloženými náklady na danou zakázku. Nárůst nedokončené výroby se v účetnictví zachytí souvztažností MD 121/D 581.

 

Podpis protokolu o předání dílčí fáze může i nemusí mít vliv na účtování o nedokončené výrobě. Záleží vždy na konkrétní smlouvě o dílo, ve které by mělo být ujednáno kdy a jakým úkonem jsou jednotlivé dílčí fáze dokončeny. Zpravidla se dílčí fáze ukončuje podpisem předávacího protokolu, po kterém je dílčí fáze fakturována a je účtováno o výnosech. Pokud výnos (tj. tržba) z předané zakázky bude vyúčtován v následujícím roce, kdy je zakázka dokončena, dojde zároveň ke snížení stavu nedokončené výroby (MD 581/D 121).

Nedokončená výroba se oceňuje vlastními náklady. V malosériové a v kusové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým výrobním cyklem je možné kromě přímých nákladů rozpustit i náklady výrobní režie a ve výjimečných případech i správní režie.

Z definice ocenění zásob nedokončené výroby vyplývá, že v průběhu výstavby, v období, kdy stavba není dokončena, by účtování o nedokončené výrobě na dané stavební akci mělo být ziskově neutrální, respektive ztrátové (o položky zahrnované do režijních nákladů). Veškerý zisk z následného prodeje stavby by měl být realizován v účetním období, kdy dojde k realizaci tj. prodeji či předání stavby nebo dílčí etapy.

Vnitropodnikovou směrnicí si účetní jednotka stanovuje vlastní pravidla pro zpracování účetnictví. Kvalitně vypracované vnitropodnikové směrnice umožní snadněji provádět vnější i vnitřní kontrolu hospodaření a účetnictví. Směrnice účetní jednotky demonstrují její zájem na tom, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz a vedení účetnictví bylo správné, úplné a průkazné. Zákonné předpisy určují pouze obecná pravidla. Z toho důvodu je vhodné zpracovat i účetní směrnici pro účtování nedokončené výroby a implementovat do ní konkrétní podmínky specifické pro danou účetní jednotku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.