DPH u přeúčtovaných nákladů související s prodejem pozemků

Datum: 27.06.2018

Dotaz:

Naše společnost je plátcem DPH. Jaké máme možnosti u prodeje-směny pozemků osvobozených i stavebních v případě, že současně přeúčtujeme 1/2 polovinu vynaložených nákladů na realizaci smlouvy (posudky, kolky, poplatek za vklad apod.). DPH u pozemků je řešeno přímo ve smlouvě. Na přeúčtování nákladů je uzavírána samostatná dohoda a jsou protistraně vyúčtovány. Posudky nám zpracovávají plátci i neplátci DPH. U plátců si můžeme uplatnit DPH na vstupu? Je v tom případě možné v dohodě o přeúčtování vyčíslit 50 % všech vynaložených nákladů, připočíst základní sazbu DPH a celkovou částku účtovat jako službu? Nebo jaký je správný postup? Děkuji za odpověď. Při prodeji pozemků má plátce povinnost do základu daně zahrnout veškeré výdaje, které souvisí s prodejem pozemku a jsou účtovány kupujícímu. Při stanovování základu daně se vychází z § 36 zákona o DPH, kde je uvedeno, že základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění…

Odpověď:

Dále zákon ve třetím odstavci upřesňuje, že základ daně také zahrnuje

  • jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,
  • dotace k ceně,
  • vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,
  • při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,
  • při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

 

To znamená, že základem daně při prodeji bude nejen cena pozemku, ale i veškeré vedlejší výdaje, tedy i znalecké posudky a podobně.

 

Daň na vstupu si může plátce uplatnit u posudků, které jsou zpracovány ke stavebním pozemkům převáděným s DPH. U posudků vypracovaných v souvislosti s prodejem osvobozeným o DPH, nelze nárok na odpočet DPH uplatnit.

 

Přeúčtování zná zákon o DPH v § 36 odstavec 11. Přeúčtování se pouze případů, kdy plátce obdrží částku od jiné osoby na úhradu částky vynaložené:

  • jménem a
  • na účet této jiné osoby a
  • přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a
  • plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.

(Všechny čtyři podmínky musí být kumulativně splněny)

 

Přeúčtování, se týká velice omezeného počtu případů, kdy plátce zaplatí určitou částku za jinou osobu jejím jménem a na její účet. Například právník, zaplatí za klienta soudní poplatek. Tento případ se na tazatelem uvedenou situaci nevztahuje.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.