DPH u elektroinstalace

Datum: 18.11.2004

Dotaz:

Jakou sazbu DPH zvolit u opravy elekroinstalace v domě, kde v přízemí jsou dvě prodejny a zbývající část domu jsou byty? Byty představují větší poměr podlahové plochy tohoto domu.
Při opravě elekroinstalace v prodejně se mám řídit tím, že prodejna slouží k podnikatelským účelům a tedy sazba 19 % DPH nebo že poměr plochy obytné části tohoto domu je větší a tedy 5 % DPH?
Důkaz ve formě stavebního povolení nebo kolaudačního rozhodnutí odmítá majitel domu předat, obdržela jsem pouze objednávku na práci.
K tomuto oboru elektro jsem se chtěla též informovat, zda revize elektro je s 5 % nebo 19 % DPH.

Odpověď:

Dle § 48 odstavec 2 zákona o DPH se snížená sazba daně uplatní u stavebních a montážních prací provedených na bytovém domě. Pro účely zákona o DPH se bytovým domem rozumí stavba pro bydlení, v níž úhrn podlahových ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na byty.
Pokud bude plátce daně provádět opravu elektroinstalace v prodejně jako součásti tohoto domu, jedná se o opravy provedené v bytovém domě a z tohoto důvodu se uplatní snížená sazba daně.
Pokud by byl tento dům rozdělený prohlášením vlastníka rozdělený na jednotky samostatně zapsané v katastru nemovitostí a oprava by byla uskutečněna v nebytové jednotce bude tato práce podléhat základní sazbě daně.

Oprávněnost použití snížené daně je plátce povinen správci daně prokázat. Zákon žádné důkazní prostředky nespecifikuje. Jako důkazní prostředek je možno použít například: kolaudační rozhodnutí, stavební dokumentaci a podobně. Pokud majitel domu odmítá tyto důkazní prostředky vydat, nebo se jedná o drobné práce, kdy se nevyplatí a ani není možné opatřovat stavební dokumentaci a kolaudační rozhodnutí doporučuji si nechat objednatelem prací alespoň podepsat toto prohlášení:

Prohlášení objednatele stavebních prací k sazbě DPH

Jméno, příjmení objednatele: .......................................................................................

Adresa:..........................................................................................................................


1) Prohlašuji, že stavení práce (služby) které jsou prováděny firmou ........................................... DIč: ........................... jsou prováděny v bytovém domě nebo v rodinném domě nebo v bytě na adrese: ...............................................................................


Přičemž bytem, bytovým nebo rodinným domem se dle § 48 odstavec 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH rozumí:
Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na byty. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu.

2) Prohlašuji, že v případě chybného uvedení této klasifikace uhradím firmě ....................................... DIč: ..................... doměřenou daň z přidané hodnoty včetně penále vyměřené finančním úřadem z této faktury (daňového dokladu) číslo .............................

Jak už jsem uvedl, snížená sazba daně se uplatní pouze u stavebních a montážních prací. Revize elektrických zařízení prováděná samostatně bez souvislosti s elektroinstalatérskými pracemi bude podléhat základní sazbě daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.