Autorské honoráře

Datum: 01.03.2004

Dotaz:

Provádíme výplaty autorům za odborné články na našich webových stranách. Jakým způsobem se tyto příjmy zdaňují.

Odpověď:

Zdaňování příjmů z autorských honorářů.

Příjmy plynoucí z autorských práv jsou považovány zákonem o daních z příjmů za příjmy z podnikání (§7 odst.2a), pokud nejsou vykonávány na základě pracovní smlouvy.
Tyto příjmy je povinen si zdanit každý sám ve svém daňovém přiznání.
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž celoroční veškeré příjmy podléhající dani nepřesáhly 15 000 Kč (do konce roku 2003 částku 10 000 Kč), nebo poplatníci, kteří mají příjmy ze zaměstnání a jejich ostatní příjmy nepřesáhly 6 000 Kč (do konce roku 2003 částku 4 000 Kč). Tito poplatníci nemusí daňové přiznání podávat a tyto příjmy zdaňovat. (§ 38g)

Zvláštní zdanění příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize

Zákon o dani z příjmů dále stanoví v §7 odst. 8 způsob zdaňování příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize:

Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3 000 Kč.

Příjmy autorů do výše uvedených médií jsou zdaňovány sazbou 10%. Tato sazba je konečná a autoři tyto příjmy už neuvádí do svých daňových přiznání.

Podmínka pro zdaňování 10% sazbou je:

1) Musí se jednat o autorský honorář.
Musí být proto sjednána smlouva dle zákona č. 175/1996 Sb o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). Tento zákon nevyžaduje písemnou formu, ale v daňovém řízení nese důkazní břemeno poplatník a proto písemnou smlouvu doporučuji.

2) Musí se jednat o příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
Tato podmínka není u příspěvků na webové stránky splněna, proto příspěvky nelze zdaňovat srážkovou daní 10 %.

Zdravotní a sociální pojištění

Příjmy plynoucí z autorských práv podléhají odvodům zdravotního pojištění, přičemž nezáleží na jejich výši.
Odvodům sociálního pojištění podléhají jen v případě, že autor tuto činnost provozuje soustavně. Soustavnost posuzuje každý autor sám, a pokud by chtěl být z této činnosti pojištěn musel by před správou sociálního pojištění prohlásit, že tuto činnost provozuje soustavně.
Oznamovací povinnost
Podnikatelé, kteří provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinni uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok.
V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady.
Oznámení se zašle nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena. ( §34 zákona o správě daní a poplatků)


V Praze, dne 28. února 2004

Ing. Jan Ployer – daňový poradce

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.