Na seznam dotazů

Název dotazu: Zákaz konkurence - společník X společnost
Zadáno: 16.11.2005 20:53
Otázka: Podnikatel má dvě firmy, FO a zároveň s. r. o., ve které je jediným společníkem. Obě dvě fakturují stejným firmám, předmět podnikání je také stejný, rozdíl je pouze v rozsahu - činnost v rámci s. r. o. je minimální - cca 10 faktur za čtvrtletí.
Podnikatel coby FO vlastní halu a kancelář, kterou k podnikání používá též s. r. o. Je možné, aby podnikatel FO stanovil nájem pro s. r. o.? Pokud ano, jak tuto cenu stanovit, stačí mít pro srovnání jiné ceny nájmů ve stejném městě, nebo je potřeba odborný posudek?
Je možné vklad peněz na účet s. r. o. v průběhu období účtovat jako půjčku společníka či FO a pak ji vrátit? Pokud ano, jaký je postup účtování?
Existuje nějaký jiný způsob, jak lze peníze z účtu s. r. o. převést na FO?
Odpověď: Zákaz konkurence
Jednatel a společník společnosti s ručením omezeným, který zároveň podniká se stejným předmětem podnikání jako fyzická osoba porušuje zákaz konkurence. Dle ustanovení § 136 obchodního zákoníku jednatel nesmí:
• podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
• zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
• účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a
• vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
Porušení tohoto ustanovení by bylo možno v určitých případech posoudit jako trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku, dle § 127 trestního zákoníku.

Pronájem haly a kanceláře
V dané případě by pronajímatel i nájemce byli pro účely zákona o daních z příjmů považováni za spojené osoby. Zákon o daních z příjmů v § 23 odstavec 7 stanoví:
Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zákona o oceňování.
Z výše uvedeného vyplývá, že správce daně, pokud má pochybnosti o ceně obvyklé musí nejprve sám stanovit cenu, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami a teprve potom vyzvat daňového poplatníka k doložení rozdílu. Rozdíl je možno dokládat porovnáním nájmů v podobných objektech ve stejné lokalitě, nebo též i znaleckým posudkem.

Vklad finančních prostředků na účet s.r.o.
Vklad společníka na účet společnosti je možno dle úmyslu smluvních stran posoudit jako půjčku společnosti. Půjčku je možno zaúčtovat souvztažně zápisem 221/365 - ostatní závazky ke společníkům. Společnost má povinnost po uplynutí sjednané doby půjčku vrátit.

Převod finančních prostředků ze společnosti
Společnost může vyplácet společníkům finanční prostředky zejména jako příjem za práci pro společnost a dále jako výplatu podílu na zisku společnosti.
Příjem společníka nebo jednatele za práci pro společnost je vždy zdaňován jako příjem ze závislé činnosti. Výplata podílu na zisku se vyplácí ze zisku společnosti po zdanění a je dále zdaňována 15% srážkovou daní.