Na seznam dotazů

Název dotazu: Okamžik účetního případu - ocenění závazků
Zadáno: 9.11.2005 11:20
Otázka: 1) Jsme veřejně obchodní společností, která se zabývá nákupem a prodejem zboží. Nákup zboží je uskutečňován i ze zemí EU. Ve vnitřní směrnici pro oceňování dovezeného zboží je stanoven pevný měsíční kurz ČNB, vždy k 1. dni v měsíci.
Pro účetní vyčíslení ceny zboží by správně měl být stanoven den účetního případu, kterým by měl být „den přijetí faktury“. Jak postupovat v případě, kdy zboží je dovezeno do firmy a naskladněno na sklad pomocí údajů z dodacího listu (např. 29. 9. 2005) a fakturu za zboží firma obdrží až např. 5. 10. 2005. Máme ocenit zboží dnem naskladnění nebo až dnem obdržení skutečné faktury? V tom případě dochází k tomu, že některé naskladněné zboží je již v době obdržení konečné faktury prodáno a náklady na prodané zboží jsou vyčísleny podle kurzu z 9/2005, nikoli z 10/2005 – což je datum obdržení faktury.
2) Druhý dotaz se týká data uskutečnění přiznání a nárokování DPH výše dovezeného zboží. Podle zákona o DPH pro přiznání a nárokování DPH „je datum vystavení faktury dodavatele“ datem zdanitelného plnění, tzn., že pokud dodavatel vystaví fakturu 29. 9. 2005, je den uskutečnění zdanitelného plnění 9/2005, což je datum pro přiznání a nárokování DPH. (Jsme měsíční pláci DPH).
Chápu správně tu skutečnost, že pro ocenění zboží je brán kurz měsíce 10/2005 – obdržení faktury a pro ocenění základu pro přiznání a nárokování DPH je brán jiný základ – což je kurz pro stanovení základu z měsíce 9/2005 (u tohoto vzorového příkladu není navýšen základ pro přiznání a nárokování DPH o dopravu a jiné náklady související s dovozem).
3) Byla by možná následující alternativa oceňování zboží a oceňování základu pro stanovení výše DPH – pokud by si firma tento způsob stanovila ve vnitřní směrnicí?
1. Datum pro stanovení základu pro výpočet DPH by byl datem vystavení faktury, což je 29. 9. 2005 a DPH by bylo přiznáno a nárokováno za období 9/2005.
2. Současně by datum vystavení faktury byl brán jako datum pro ocenění zboží, tzn. přepočet by byl proveden kurzem z 9/2005, nikoliv až v den obdržení přijaté faktury, což by bylo v následujícím měsíci.
Došlo by touto kombinací k porušení zákona o oceňování, i kdyby toto firma ošetřila vnitřními směrnicemi?
Odpověď: Závazek je nutno ocenit účetním kursem ke dni uskutečnění účetního případu. Kdy nastává okamžik uskutečnění účetního případu stanoví České účetní standardy. Ve standardu č. 001 -Účty a zásady účtování na účtech - bod 2.4.3.
Zde je stanoveno, že pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu a u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
Z uvedené citace „lze za okamžik považovat....“ vyplývá, že se jedná o nezávazný postup a dále celé České účetní standardy nejsou obecně závazným předpisem. Z těchto důvodu je možné se od uvedených metod v odůvodněných případech odchýlit.
V daném případě považuji za vhodný způsob oceňovat závazky účetním kursem platným ke dni vystavení faktury a tím sjednotit kurs používaný pro potřeby účetnictví a pro potřeby stanovení základu pro DPH. Uvedený postup je nutno ošetřit ve vnitropodnikové směrnici.