Na seznam dotazů

Název dotazu: Ukončení registrace k DPH
Zadáno: 30.10.2005 21:57
Otázka: Prosím o radu jak mám postupovat a co musím udělat v případě ukončení registrace k DPH
Odpověď: Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty při zrušení registrace k DPH upravuje ustanovení § 74 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dle toho ustanovení je plátce daně povinen při zrušení registrace snížit nárok na odpočet daně z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně.
Obchodním majetkem se dle § 4 odst. 3 písm. c) rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat. Velice zjednodušeně řečeno, jedná se o veškerý majetek, který slouží podnikateli k podnikání.
Zákon dále stanoví pro určité druhy majetku speciální podmínky.

Hmotný a nehmotný majetek
U hmotného majetku, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku se vstupní cenou nad 60 000 Kč, plátce nevrací odpočet vždy celý, ale způsob výpočtu je stanoven v § 78 odst. 5 zákona o DPH a jeho výše záleží na době, po kterou je majetek ve vlastnictví plátce.
Princip výpočtu výše daně, spočívá v tom, že pokud dojde k pořízení majetku v jednom roce a v následujícím roce dojde ke zrušení registrace k dani, plátce nevrací daň v plné výši, ale ve výši 4/5. Dojde-li k pořízení a ke zrušení registrace ve stejném roce, plátce má povinnost vrátit daň v plné výši, naopak, pokud došlo k pořízení v době 5 let a více před zrušením registrace plátce nemá povinnost daň z přidané hodnoty vracet. Daň se tedy vypočte pomocí vzorce, kdy v čitateli je daň při pořízení x rozdíl ukazatelů x počet zbývajících let do konce pětiletého testu. Ve jmenovateli pak je číslo 5.

Nedokončený hmotný a nehmotný majetek a zásoby
U pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku vrací plátce daň ve stejné výši v jaké ji uplatnil při pořízení tohoto majetku.

Majetek vytvořený vlastní činností.
U majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou hmotného se vstupní cenou nad 40 000 a nehmotného majetku se vstupní cenou nad 60 000 vrací plátce při ukončení činnosti daň vypočtenou z hodnoty vlastních nákladů nebo z reprodukční ceny stanovené dle zákona o oceňování majetku. Způsob výpočtu výše daně je stanoven v § 37 odstavec 1 zákona o DPH.

Úprava odpočtu se provádí na řádku 570 daňového přiznání jako částka snižující odpočet daně za poslední zdaňovací období.

Výše popsané úpravy odpočtu se provádějí pouze u majetku pořízeného, za doby působnosti nového zákona, tj. od 1. 5. 2004. To je odvozováno od použitých pojmů - například např. předchozí zákon o DPH nezná „vypořádací koeficient“ a také v odst. 3 § 78 je odvolávka přímo na §§ 72 a 75 tohoto zákona.