Na seznam dotazů

Název dotazu: Přerušení podnikání
Zadáno: 30.10.2005 21:54
Otázka: Prosím o radu jak mám postupovat a co vše musím udělat v následujícím případě. Přerušení podnikání na dobu 2. let k 30. 9. 2005.
Odpověď: 1) přerušení činnosti na dobu 2 let
Přerušení činnosti musí podnikatel nejprve oznámit živnostenskému úřadu, dále správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Při přerušení podnikání se podává běžné daňové přiznání v termínu do 31.3. nebo do 30.6. s daňovým poradcem.
V daňové přiznání má poplatník povinnost provést určité operace, které souvisí s přerušením činnosti. Tyto úpravy jsou závislé na tom, zda poplatník daně - fyzická osoba, vede účetnictví (dříve podvojné účetnictví) nebo daňovou evidenci.

Přerušení činnosti - poplatník vedoucí účetnictví
Zákon o dani z příjmů v § 23 odstavec 8 písmeno b) bod 1. stanovuje, že poplatníci kteří vedou účetnictví a přeruší výdělečnou činnost nebo pronájem a činnost opět nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za období, ve kterém byla činnost přerušena, musí upravit účetní hospodářský výsledek:
• o zůstatky vytvořených rezerv vytvořených dle zákona o rezervách
• o výši opravných položek
• o výši výnosů příštích období
• o výši výdajů příštích období
• o výši příjmů příštích období
• o výši nákladů příštích období

Pokud poplatník pořizuje majetek na základě leasingové smlouvy (smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku) nebo pokud má poplatník majetek najatý (operativní leasing), nájemné včetně leasingového nájemného se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do doby přerušení činnosti nebo pronájmu.

Přerušení činnosti - poplatník vedoucí daňovou evidenci
Poplatníci s daňovou evidencí, mají povinnost, dle ustanovení v § 23 odstavec 8 písmeno b) bod 2. při přerušení činnosti nebo pronájmu, pokud tuto činnost opět nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za období, ve kterém byla činnost přerušena, upravit základ daně:

• o výši pohledávek (s výjimkou jsou pohledávek vyjmenovaných v § 24 odst. 2 písm. y) (například pohledávky za dlužníkem který zemřel, za dlužníkem v konkursním řízení, za dlužníkem u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkursu atd.)
• o výši závazků, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh
• o cenu nespotřebovaných zásob
• o zůstatky rezerv vytvořených dle zákona o rezervách

Nájemné u operativního i finančního leasingu se stejně jako v případě vedení účetnictví zahrne do výdajů pouze v poměrné výši připadající na dobu, po kterou poplatník provozoval výdělečnou činnost.