Na seznam dotazů

Název dotazu: Kauce v daních z příjmu
Zadáno: 6.10.2005 12:48
Otázka: Nájemce byl dle nájemní smlouvy povinen zaplatit pronajímateli tzv. vratnou kauci či zálohu za pronajaté prostory a v případě, že bude nájem ukončen bude mu celá částka 50 000 Kč vrácena.
Dotaz: Jakým způsobem má podnikatel – nájemce zanést tuto vratnou kauci do své daňové evidence? Je to daňově uznatelný výdaj a následně po ukončení nájmu (na dobu neurčitou) to bude daňově uznatelný příjem, nebo má tuto částku zaevidovat jako částku neovlivňující základ daně (nedaňově uznatelný výdej) a v budoucnu vrácenou částku jako nedaňově uznatelný příjem?
Odpověď: Daňový režim uhrazené kauce vychází se smluvních ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud je v nájemní smlouvě dohodnuto, že nájemce složí kauce v určité výši a pronajímatel bude z této kauce hradit například nezaplacené nájemné nebo náklady na odstranění škody na pronajatém majetku zaviněné nájemce a po ukončení nájmu pronajímatel tuto kauci vrátí nájemci (v plné výši nebo její zůstatek) je složená kauce na straně nájemce nedaňovým výdajem. Daňovým výdajem se kauce stane až v případě, kdy ji pronajímatel použije na úhradu škody nebo dlužného nájmu.
Pokud by však bylo smluvně dohodnuto, že kauce představuje zálohu na například poslední splátku nájemného, je kauce na straně nájemce, který vede daňovou evidenci daňovým výdajem v okamžiku zaplacení.