Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u servisní činnosti
Zadáno: 25.9.2005 11:20
Otázka: Potřebovala bych se zeptat, kam se všeobecně zařazuje servisní činnost - klasifikace SKP? Mohla by se řadit pod stavební práce jako údržba technologických celků - MaR (měření a regulace), EPS (elektrická požární signalizace), ....? Všeobecně dávám na servisní činnost 19%. Jedná se mi hlavně o servisní činnost v bytových domech.
Odpověď: Pro určení sazby daně z přidané hodnoty u servisní činnosti není zařazení do SKP podstatné. Standardní klasifikace produkce je dle § 19 odstavec 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, závazná pouze v případě, kdy tak stanoví zákon. Zákon o DPH tak stanoví například u služeb uvedených v příloze č. 2 zákona, kde jsou vyjmenovány služby podléhající snížené sazbě DPH.
Stavební a montážní práce v příloze č. 2 uvedeny nejsou. Použití snížené sazby u stavebních a montážních prací je umožněno za podmínek uvedených v § 48 odstavec 2.

Podmínka č.1 - stavební a montážní práce
Sníženou sazbu daně je možno uplatnit u stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

Podmínka č.2 - byt, rodinný nebo bytový dům
Práce musí být provedeny v:
• bytovém domě
• rodinném domě
• bytě,
při jejich výstavbě, rekonstrukci, modernizaci a opravě.

Snížená sazba daně se neuplatní u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí, modernizací a opravami výhradně nebytových prostor bytových domů a rodinných domů.

Pokud jsou obě podmínky splněny zároveň, může plátce uplatnit sníženou sazbu daně.

Otázkou je, co jsou to zejména stavební, případně montážní práce a zda mezi ně lze zařadit i servisní činnost. Pokud by totiž šlo o práce jiné, podléhaly by základní sazbě daně 19%.

Zákon o dani z přidané hodnoty pojem „stavební a montážní práce nevymezuje. Jejich obsah je nutno hledat v jiných předpisech. Práce je nutné zkoumat z pohledu zhotovitele. Ten je provádí a ten odpovídá za sazbu daně na daňovém dokladu. Z pohledu zhotovitele jde o takové práce, k jejichž provádění má živnostenské oprávnění. V tomto případě živnostenské oprávnění na provádění staveb. Živnostenský zákon č. 344/1992 Sb., upravuje provádění staveb, jejich změn a odstraňování jako vázanou živnost v příloze č. 2 pod oborem 213. Obsahovou náplň této vázané živnosti pak konkretizuje nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb., opět v příloze č.2 obor 213:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb.

Domnívám se, že takto definované stavební a montážní práce zahrnují také servisní činnost měřících a regulačních zařízení včetně elektrické požární signalizace.

Závěr:
Servisní činnost měřících a regulačních zařízení budov je náplní vázané živnosti provádění staveb. Lze ji tedy podřadit stavební a montážní práce. Pokud jsou tyto práce prováděné v bytových domech, podléhají snížené sazbě daně.