Na seznam dotazů

Název dotazu: Odepisování bytové jednotky
Zadáno: 5.9.2005 19:14
Otázka: Vlastnila jsem podíl v bytovém družstvu s právem užívat družstevní byt. Po splacení anuity mi byl tento byt jako jednotka převeden do vlastnictví.
V současné době tento byt pronajímám. Jak se určí vstupní cena pronajatého bytu pro účely stanovení daňových odpisů?
Odpověď: Vstupní cenou se dle § 29 zákona o daních z příjmů rozumí:
• cena pořizovací u majetku pořízeného úplatně
• vlastní náklady, pokud byl majetek pořízen ve vlastní režii
• cena stanovená pro účely darovací v případech darování
• reprodukční cena v ostatních případech

V případě převodu bytu z družstevního do osobního vlastnictví dle § 24 odstavec 1 zákona o vlastnictví bytů dochází k bezúplatnému nabytí ze zákona. Nejedná se tedy o úplatné pořízení ani o pořízení ve vlastní režii a ani o darování.
Z těchto důvodů se pro účely odepisování použije dle § 29 odstavec 1 písmeno d) zákona o daních z příjmů reprodukční cena, neboť jak je uvedeno výše tato cena se použije v ostatních případech. Zákon dále stanoví v § 29 odstavec 1 písmeno d), poslední věta, že reprodukční cenu je nutno určit ke dni zahájení pronájmu. Reprodukční cena se stanoví dle zákona 151/1997 o oceňování majetku znaleckým posudkem.