Na seznam dotazů

Název dotazu: Škoda způsobená vozidlem
Zadáno: 30.6.2005 23:12
Otázka: Mám dva dotazy vztahující se k škodě způsobené provozem vozidla a následnému pojistnému plnění:
- Nově zakoupeným vozidlem byla ještě před uzavřením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla škoda na jiném vozidle. Firma byla následně vyzvána Českou kanceláří pojistitelů k úhradě této škody. Škoda nebude předepsána odpovědnému pracovníkovi k úhradě.
- Při pojistném plnění od pojišťovny za havárii našeho vozidla nám byla vyčíslena spoluúčast - nebude předepsána řidiči k úhradě.
Jak tyto částky správně zaúčtovat a daňově zohlednit?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů stanoví v § 25 odstavec 1 písmeno n), že škody se nepovažují za daňově uznatelný náklad.
Je třeba však rozlišovat mezi pojmem „škoda“ v obecném smyslu a pojmem „škoda“, jak je definován zákonem o daních z příjmu a zákonem o účetnictví.

Škodou v obecném smyslu se rozumí úbytek majetku v důsledku nějaké události, dále výše nákladů, které v důsledku této události byly vynaloženy zbytečně a ušlý zisk v důsledku této události. Škoda může být i nemajetková např. bolestné.
Škoda v tomto smyslu se používá při likvidaci pojistné události.

Za škodu dle zákona o daních z příjmů je považována pouze taková událost, při níž:
1) je majetek ve vlastnictví poplatníka fyzicky znehodnocen
2) majetek je v důsledku škody vyřazen (zlikvidován)
3) je příčinná souvislost mezi fyzickým poškozením majetku a jeho vyřazením.

Jen u majetku, u něhož jsou splněny všechny tři výše uvedené podmínky lze hovořit o škodě dle zákona o daních z příjmů (§ 25 odstavec 2).

Úhrada způsobené škody, vyčíslené Českou kanceláří pojistitelů bude daňově uznatelným nákladem, neboť se nejedná o škodu, tak jak jí definuje zákon o daních z příjmů.
Dále tazatelka uvádí, že poškozené vozidlo bylo opraveno. Náklady na opravu jsou běžným daňovým nákladem. Opět se nejedná o škodu ve smyslu ZDP, protože vozidlo nebylo v důsledku škody vyřazeno a bude dál poplatníkem používáno. Pojistné vyplacené pojišťovnou, snížené o částku spoluúčasti zahrne poplatník do provozních výnosů.