Na seznam dotazů

Název dotazu: Dotace z pohledu DPH
Zadáno: 19.6.2005 21:03
Otázka: Klient, jemuž zpracovávám účetnictví, dostává dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě (dotovaná autobusová linka). Tyto prostředky smí příjemce použít jen po přesném vyčíslení skutečné ztráty na této lince, vedené v účetnictví jako samostatné středisko. V metodice ke Smlouvě o závazku veřejné služby s Krajským úřadem je poznámka, že úhrada prokazatelné ztráty není považována za dotaci k ceně, ale k hospodářskému výsledku, a proto se nezahrnuje do základu pro výpočet DPH.
Dotaci tedy účtuji bez souvislosti s evidencí DPH a vůbec s ní při výpočtu daňové povinnosti nepočítám, je to tak dobře? V jakém případě by bylo třeba dotaci do základu pro výpočet DPH zahrnout?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 36 odstavec 3 písmeno c) stanovuje, že základem daně je také dotace k ceně.
Dotací k ceně se dle § 4 odstavec 1 písmeno q) rozumí přijaté finanční prostředky poskytované
• ze státního rozpočtu
• z rozpočtů územních samosprávných celků
• státních fondů
• z grantů
• z rozpočtu cizího státu
• z grantů Evropského společenství či dle programů obdobných

pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění.
V ustanovení § 4 odstavec 1 písmeno q) je dále stanoveno, že za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.

Jak zvýše uvedeného vyplývá, dotace poskytovaná ke krytí ztráty vzniklé provozováním autobusové linky je dotací k výsledku hospodaření a dotace k výsledku hospodaření nepodléhá dani z přidané hodnoty.
O dotaci k ceně by se jednalo, pokud by váš klient obdržel dotaci, například 10 korun ke každé jízdence. V tomto případě by se přijatá dotace zahrnovala dle § 36 odstavec 3 písmeno c) do základu daně.