Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpočet daně při registraci k DPH
Zadáno: 3.6.2005 12:24
Otázka: Není mi zcela jasné v jakém případě se může použít § 74 - nárok na odpočet daně při změně režimu, který se uvádí v daňovém přiznání DPH na řádku 370.
Uvedu příklad. Fyzická osoba, která byla neplátcem byla povinna se zaregistrovat k DPH a stává se plátcem od 1. 6. 2005.
Pokud jsem dobře porozuměla (ale nejsem si jistá) § 74 může si tato FO osoba na řádku 370 - změna režimu uplatnit odpočet zpětně na 12 kalendářních měsíců obchodní majetek pořízení od plátců DPH. Ale tady mi není jasné co se pod obchodním majetkem myslí. Jestli se to vztahuje i na nákup zboží a materiálu. (vím, že provozní režie do toho nespadá), a nebo se tím myslí pouze HIM, NIM.
Odpověď: Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty při registraci nebo zrušení registrace k DPH upravuje ustanovení § 74 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zákon umožňuje osobám, které se stanou plátci DPH uplatnit nárok na odpočet daně u majetku, který pořídili jako neplátci před registrací.
Pro uplatnění odpočtu jsou stanoveny dvě podmínky:
• Musí se jednat o obchodní majetek.
Obchodním majetkem se dle § 4 odstavec 3 písmeno c) rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat. Velice zjednodušeně řečeno, jedná se o veškerý majetek, který slouží podnikateli k podnikání.
• Plátce, musí majetek k datu registrace evidovat.

Odpočet daně je možno uplatnit pouze u obchodního majetku pořízeného za posledních 12 měsíců přede dnem účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. Podmínkou pro uplatnění odpočtu daně jsou daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, která je včetně daně.
Nárok na odpočet daně lze uplatnit pouze v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci.

Dále zákon v odstavci 4) vybírá z celkové množiny obchodního majetku určité druhy, u kterých stanovuje další specielní podmínky.
Jedná se to tyto druhy majetku
• Dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý nehmotný majetek
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
• Zásoby
• Majetek vytvořený vlastní činností
• Majetek nabytý vkladem

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč
Ze znění zákona o DPH není zcela zřejmé, zda pojmem dlouhodobý hmotný majetek je možno vykládat ve smyslu zákona o účetnictví nebo ve smyslu zákona o daních z příjmů.
Hmotný majetek dle zákona o daních z příjmů a dlouhodobý majetek dle účetních předpisů nejsou zcela totožné kategorie. Například pozemky nejsou dle zákona o daních z příjmů hmotným majetkem, naopak zákon o účetnictví pozemky za dlouhodobý hm. majetek považuje.
Dle mého názoru, je ze znění § 78 odstavec 2) možné dovodit, že pro účely nároku na odpočet daně při změně režimu, je nutno vycházet z definice hmotného majetku uvedené v zákoně o dani z příjmu.

Hmotným majetkem se tedy dle § 26 ZDP rozumí:
• samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
• budovy, domy a byty nebo nebytové prostory
• stavby, s určitými výjimkami
• pěstitelské celky trvalých porostů
• základní stádo a tažná zvířata
• jiný majetek vymezený v § 26 odstavec 3 ZDP

U hmotného majetku se vstupní cenou nad 40 000 nemá poplatník celý nárok na odpočet ale u odpočtu je nutno provést určitou úpravu.
Způsob úpravy odpočtu je stanoven v § 78 odstavec 5) zákona o DPH. Princip úpravy odpočtu spočívá v tom, že pokud dojde k pořízení majetku v jednom roce a v následujícím roce dojde k registraci k dani, nárok na odpočet se krátí o 1/5. Dojde-li k pořízení a k registraci ve stejném roce, nárok na odpočet se nekrátí. Nárok na odpočet se vypočítá tzv. koeficientem ( 0,1597 pro sazbu 19% a 0,0476 pro sazbu 5%) z ceny včetně daně.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč
U nehmotného majetku se postupuje obdobně jako u hmotného majetku do 40 000. Plátce má povinnost nárok na odpočet krátit o 1/5 případě, že je majetek pořízen rok předcházející registraci k dani. Nárok na odpočet se také vypočítá tzv. koeficientem z ceny včetně daně.

Nedokončený dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a zásoby
Pro nedokončený dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a pro zásoby se nárok na odpočet vypočte z koeficientem z pořizovací ceny dle § 25 zákona o účetnictví.

Majetek vytvořený vlastní činností
Pro majetek vytvořený vlastní činností s výjimkou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se nárok na odpočet vypočte z hodnoty vlastních nákladů nebo reprodukční ceny stanovené znaleckým posudkem.

Majetek nabytý vkladem
U obchodního majetku nabytého vkladem se pro výpočet nároku na odpočet daně u jednotlivých v předchozích bodech uvedených druhů majetku použije částka, která byla v době jeho vložení základem daně u vkladatele.

Nárok na odpočet se uvádí s kladným znaménkem na řádku 370 daňového přiznání jako částku zvyšující odpočet daně za první zdaňovací ob