Na seznam dotazů

Název dotazu: Příspěvek do fondu oprav rozdělovaný v jiném poměru
Zadáno: 5.5.2005 20:32
Otázka: Další dotaz souvisí s domem s 16 byty (8 bytů má balkon). Všichni vlastníci bytů v tomto domě uzavřeli písemnou dohodu, na jejímž základě se zavázali platit do fondu oprav poměrně podle velikosti podlahové plochy navýšené o 1/2 plochy balkonu u vlastníků, kteří balkon výlučně užívají. Konkrétně se u vlastníků, kteří užívají balkon, jedná o navýšení platby do FO o 51,20 Kč měsíčně.
Vyplývají z takto jinak stanovených plateb do fondu oprav pro SVJ nebo pro jednotlivé vlastníky nějaké daňové povinnosti?
Tyto prostředky budou použity na opravy a rekonstrukce balkonů, které jsou ve velmi špatném stavu. Podle vlastníků je spravedlivější, aby ti, kteří výlučně balkon užívají, se také větší měrou podíleli na jejich opravách, a to i když jsou balkony přímo v z. o vlastnictví bytů určeny jako společné části domu.
Odpověď: Zákon o 72/1994 Sb., vlastnictví bytů v § 15 odstavec 1) ukládá vlastníkům jednotek povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Výše příspěvku se stanoví dle velikosti vlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak. Zákon tedy připouští, aby pro příděl do fondu oprav byl zvolen jiný poměr, než podlahová plocha.
Ostatním vlastníkům jednotek tím, že příspěvky nejsou stanoveny dle velikosti vlastnického podílu vzniká nepeněžní prospěch. Tento příjem je však od daně osvobozen v ustanovení zákona č. 586/1992 o daních z příjmů v § 4 odstavec 1 písmeno zi bod 2).