Na seznam dotazů

Název dotazu: Výše opravné položky
Zadáno: 1.2.2004 14:39
Otázka: Smlouvou o prodeji podniku ze dne 16. 3. 2001 přešla na naši společnost pohledávka splatná 22. 4. 1999 ve výši 163 610 Kč. Dne 17. 6. 2002 jsme podali žalobu na dlužníka a byl vydán platební rozkaz dne 9. 10. 2002, kde soud ukládá žalovanému do 15 dní zaplatit žalobci 163 610 Kč s 13 % úrokem z prodlení do zaplacení + úhradu 6 550 Kč soudní poplatek. Dlužník nezaplatil, podali jsme návrh na nařízení exekuce (usnesení o exekuci platné od 12. 2. 2003) a opět neuspěli. Dne 20. 11. 2003 byl na dlužníka prohlášen konkurz, do kterého jsme se ihned řádně přihlásili.
Mohu udělat a v jaké výši opravnou položku k pohledávce za období roku 2003? Chápu dobře § 8 – až do výše jmenovité hodnoty (tzn. 100 % opravná položka?) A co úroky a soudní poplatky?
Odpověď: Daňově účinné zákonné opravné položek lze vytvářet dle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno i) zákona o daních z příjmů. Zde je uvedeno, že za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů považují také opravné položky, jejichž způsob a výši tvorby pro daňové účely stanoví zákon o rezervách.

Aby poplatník mohl tvořit opravné položky k pohledávkám dle tohoto zákona musí být splněny všechny tyto podmínky:
1) pohledávky nejsou promlčené
2) pokud jsou současně vůči dlužníkovi splatné závazky musí být nejprve proveden zápočet
3) nesmí se jednat o pohledávky vzniklé z vyjmenovaných titulů v §2 zákona o rezervách a to:
a. cenných papírů a ostatních investičních instrumentů,
b. úvěrů, půjček,
c. ručení,
d. záloh,
e. plnění ve prospěch vlastního kapitálu,
f. úhrady ztráty společnosti,
g. smluvních úroků a pokut,
h. poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů
i. pohledávkám, o kterých nebylo účtováno ve výnosech

4) musí jít o pohledávky o kterých již bylo účtováno ve výnosech a byly nabyty úplatně
5) nesmí se jednat o soubor pohledávek.


Pokud pohledávka splňuje tyto podmínky může poplatník tvořit opravné položky podle § 8 zákona o rezervách.

Dle tohoto ustanovení lze tvořit opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení až do výše 100% jmenovité hodnoty nebo pořizovací ceny ve zdaňovacím období v němž byla pohledávka přihlášena u soudu a to ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu.

Z výčtu pohledávek ke kterým nelze tvořit opravné položky vyplývá, že nelze tvořit opravné položky k pohledávkám z titulu úroků z prodlení.
Co se týká soudních poplatků, by musel by nejprve poplatník po pravomocném rozhodnutí soudu o nároku na úhradu soudních poplatků zaúčtovat pohledávku (ve prospěch výnosů) za dlužníkem do svého účetnictví. K takovéto pohledávce lze tvořit opravné položky.