Na seznam dotazů

Název dotazu: Cestovní náhrady u OSVČ
Zadáno: 25.4.2005 20:31
Otázka: Podnikatel FO, vede daňovou evidenci, podniká jako truhlář. Bude provádět pro jinou FO s daňovou evidencí subdodávku v Polsku a Itálii. Zakázka je na delší dobu a podnikatel je v Itálii i ubytován. Jakou formou účtovat stravné a ubytování v cizí měně (euru) italskému nebo polskému odběrateli? Klasický cestovní příkaz asi nebude to vhodné. Je možné vystavit odběrateli cestovné, ubytování a stravné v cizí měně fakturou s rozpisem jednotlivých položek? Je to pro mne věc, kterou jsem v celé své praxi ještě nikdy neměla a proto se možná pousmějete nad zněním dotazu. A je potřeba používat druhou pokladnu v euro? A co kurzy cizí měny? Kdy přepočítávat? A tento příjem se nebude započítávat do zdanitelných příjmů stejně jako klasické cestovné a stravné, že?
Doufám, že jsem napsala vše co potřebujete na zodpovězení dotazu. Ale z vašich dřívějších odpovědí mám dojem, že si domyslíte i to, co se v dotazu neřekne.
Odpověď: Zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců.
Pokud bude truhlářské práce provádět podnikatel, nemá jeho odběratel žádnou povinnost hradit svému subdodavateli cestovní náhrady. Je jen na obou podnikatelích, jakým způsobem bude sjednána cena zakázky. Není však vyloučeno, že se pro tvorbu ceny podpůrně zvolí zákon o cestovních náhradách, kdy cena bude sjednána například hodinovou sazbou + cestovní náhrady dle zákona 119/1992 Sb. Tento příjem však nebude pro podnikatele osvobozeným příjmem cestovních náhrad, tak jako by to bylo u zaměstnance, ale bude celý zdanitelným příjmem za poskytnuté služby.
Poplatník může jako daňově uznatelné výdaje odečíst od výše svých příjmů mimo jiné výdaje na pracovní cesty (dle § 24 odstavec 2 písmeno k) zákona o daních z příjmů) a to maximálně ve výši stanovené zákonem o cestovních náhradách. Jak již tedy bylo napsáno, zákon o cestovních náhradách se vztahuje pouze na zaměstnance, ale zákon o daních z příjmů stanovuje, že pro osobu samostatně výdělečnou jsou daňově účinné výdaje na stravné, jejich výše se určí dle zákona o cestovních náhradách a souvisejících vyhlášek. Sazby stravného v cizích měnách pro rok 2005 jsou určeny ve vyhlášce č. 613/2004 Sb. Mimo tyto náhrady má poplatník nárok uplatnit v daňových výdajích kapesné, které se je stanoveno ve výši 40% stravného. Tento nárok vyplývá z ustanovení § 13 zákona o cestovních náhradách.
K dotazu na účtování o cizích měnách uvádím:
Ustanovení § 7b upravující daňovou evidenci, žádnou povinnost používat pokladny nestanovuje. Poplatník má tyto možnosti:
• Celý rok evidovat výdaje a příjmy v cizí měně a na konci roku vše přepočítat jednotným kursem vyhlášeným ministerstvem financí ve finančním zpravodaji. Takto bylo možno postupovat i v loňském roce.
• Příjmy a výdaje přepočítávat denním nebo pevným kursem dle předpisů o účetnictví. Tato možnost je dána po novele zákona o daních z příjmů od 1.1.2005