Na seznam dotazů

Název dotazu: Zmařená investice
Zadáno: 28.3.2005 20:47
Otázka: V roce 1998 jsme zaplatili podle uzavřené smlouvy zálohu cca 800 000 Kč na pozemek v průmyslové zóně s tím, že vybudujeme obchodní dům. Ve smlouvě je uvedeno, že tato částka propadne v případě, že nedojde k odkoupení pozemku.
Nechali jsme vypracovat projekty, bylo zahájeno stavební řízení, ale nakonec nebylo vydáno stavební povolení. Žádali jsme o bankovní úvěr KB, který nám byl poskytnut s tím, že Českom. zár. a rozv. banka převezme za nás část ručení - což bylo přislíbeno jak nám, tak pracovníkům v KB, kteří úvěr připravovali.
Celkové náklady se mezitím vyšplhaly do výše cca 2 000 000 Kč (záloha na pozemek, poplatky bance, projekty, schvalovací řízení, ap.).
Nakonec ale ČMZRB ručení neposkytla a z celého projektu kvůli nedostatku financí sešlo. Chtěli bychom se zeptat, existuje-li cesta, jak dostat tyto vynaložené prostředky do nákladů? Účtovali jsme v soustavě jednoduchého účetnictví (resp. vedli daňovou evidenci)a od příštího roku musíme vést účetnictví.
Odpověď: Do konce roku 1996 byly zmařené investice (tj. nedokončené investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny a nebude se v nich dále pokračovat) účtovány v podvojeném účetnictví proti účtu 582. To znamená, že byly považovány za škodu, z čehož vyplývala i jejich daňová uznatelnost.
V současné době zákon o účetnictví ani zákon o dani z příjmů žádná zvláštní pravidla pro zmařené investice nestanovuje. Z tohoto důvodu je nutno vycházet z obecného ustanovení § 24 odstavec 1) zákona o daních z příjmů, který stanovuje, že pro zjištění základu daně je možno odečítat pouze výdaje prokázané poplatníkem vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Prokázání této skutečnosti bude vždy nutné posuzovat individuálně. Jednoznačné dělící kritérium nelze stanovit. Je možné vyjít z toho, zda daná investice souvisí či nesouvisí s předmětem dosahování zdanitelných příjmů, respektive snižování nákladů daňového poplatníka. Při použití tohoto kritéria bude zřejmě daňově uznatelným nákladem zmařená investice v podobě zastavení prací na výstavbě obchodního domu, pokud by se v průběhu výstavby ukázalo, že na základě zhoršené ekonomické situace nebo z důvodů konkurence by bylo dokončení obchodního domu nerentabilní.
Domnívám se však, že vynaložené výdaje na investici zmařenou z důvodu nedostatečného finančního krytí nebudou považovány za vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vše je však potřeba posuzovat individuálně, na základě podrobné znalosti daného případu.
V této souvislosti bych chtěl upozornit, že v praxi se lze setkat i s právními názory, že jediným případem, kdy budou vynaložené náklady daňově relevantní, je situace, kdy k zastavení investice dojde na základě zásahu státního orgánu (například rozhodnutím stavebního úřadu). Jsem toho názoru, že tento striktní výklad z platné právní úpravy rozhodně nevyplývá. Na druhé straně považuji za vhodné na tato stanoviska upozornit, neboť je prezentují a obhajují i někteří pracovníci MF ČR.