Na seznam dotazů

Název dotazu: Příležitostné zaměstnání - zdravotní a sociální pojištění
Zadáno: 7.3.2005 21:10
Otázka: Můžete mi prosím vystvětlit, za jakých podmínek se nedovádí z příležitostného zaměstnání zdravotní a sociální pojištění.
Odpověď: Příležitostné zaměstnání

Do základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění se zahrnují příjmy zúčtované zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.
Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 5 písmeno a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále z ustanovení § 3 odstavec 1) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Z nemocenského pojištění jsou dle § 5 písmeno d) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců vyňati zaměstnanci, kteří vykonávají pouze příležitostné zaměstnání. Z toho důvodu příjem z příležitostného zaměstnání nepodléhá odvodům zdravotního ani sociálního pojištění.

Zákon o nemocenském pojištění také obsahuje definici příležitostného zaměstnání.
Dle ustanovení § 6 se za příležitostné zaměstnání považuje:

• zaměstnání, jehož obsahem je pouze pracovní činnost malého rozsahu, tj. zejména zaměstnání, v němž započitatelný příjem nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc.

• nahodilé jednorázové zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.


Příležitostné zaměstnání do 400 Kč za měsíc
Nemocenskému pojištění nebude podléhat zaměstnání ve kterém mzda zaměstnance nepřekročí částku 400 Kč za měsíc. Přičemž není podstatné, zda se jedná o dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou.
Rozsah výkonu práce však nesmí překročit 9,4 hodiny za měsíc, pokud by byla zaměstnanci vyplácena minimální mzda. (400 : 42,5 Kč/hod = 9,4 hod.)


Jednorázové zaměstnání
Další možností, kdy příležitostné zaměstnání bude vyňato z nemocenského pojištění bude případ jednorázové zaměstnání, přičemž pojem jednorázové zaměstnání není v žádném právním předpise vymezen.
V minulosti nebyl jednotný výklad tohoto pojmu a jednotlivé správy sociálního zabezpečení vykládaly tento pojem odlišně.
V současné době, po personálních změnách ve vedení České správy sociálního zabezpečení, došlo ke sjednocení ve výkladu pojmu „jednorázové zaměstnání“. Tento výklad navazuje na nový připravovaný zákon o nemocenském pojištění, ve kterém je již definice jednorázového nahodilého zaměstnání uvedena. Tato definice je v současné době vzata jako výklad jednorázového zaměstnání současné právní úpravy.

Dle tohoto výkladu nepodléhá jednorázové a nahodilé zaměstnání nemocenskému pojištění v případě, že od posledního zaměstnání uplynula doba delší než 6 měsíců.