Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňové doklady ve sdružení
Zadáno: 23.2.2005 17:28
Otázka: Sdružení dvou fyzických osob bez právní subjektivity (dle obč.zák.), vedením účetnictví je pověřena osoba A. Lze zahrnovat do účetnictví sdružení faktury za mobilní telefonní hovory znějící na jméno účastníka B? A pokud by se oba stali plátci DPH?
Odpověď: Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou uvedeny § 73 odstavec 1 zákona o DPH.
Zde je stanoveno, že plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl zaúčtován, popřípadě zaevidován v evidenci pro účely DPH.
Dále je v § 73 odstavec 10 uvedeno, že u plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení určený účastník, který vede za sdružení evidenci pro účely DPH.

Účastník sdružení pověřený vedením evidence může uplatňovat nárok na odpočet daně i z dokladů vystavených na jiného účastníka sdružení a to z těchto důvodů:
Mezi základní náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 odstavec 2 písmeno c + d) patří jméno, příjmení, adresa a DIČ osoby pro kterou se uskutečnilo zdanitelné plnění. Pokud bylo plnění použito pro účely sdružení je nesporné, že se plnění uskutečnilo pro všechny účastníky sdružení. Uvedením účastníka B obsahuje daňový doklad tedy předepsané náležitosti.
Pokud je tedy tento daňový doklad zaevidován v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty může účastník A - pověřený vedením evidence nárok na odpočet daně uplatňovat.