Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravu střechy
Zadáno: 7.2.2005 22:36
Otázka: V roce 2003 a 2004 byla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku (činžovní dům - oprava střechy). Rezerva byla tvořena ve výši 40 % v roce 2003 a 40 % v r. 2004. Stavební práce byly předpokládány započít již v roce 2004. Dosud je však hotov jen projekt, a práce začnou v r. 2005. Je možné v roce 2005 tvořit dále rezervu – ve výši zbylých 20 % a současně na konci roku čerpat tuto rezervu podle faktur za opravy? Kolegyně tvrdí, že oprava musí začít do dvou let od počátku tvorby rezervy. V opačném případě je nutno část vytvořené rezervy dát do příjmů již v roce 2004? Jedná se o fyzickou osobu, která vlastní činžovní dům a od nájemníků vybírá regulované nájemné.
Odpověď: Rezerva, tak jak ji v dotazu popisujete byla tvořena chybně. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu stanoví přesný postup stanovení roční výše tvorby rezervy na opravu. Poplatník se nemůže od tohoto postupu odchýlit.
Roční výše tvořené rezervy se stanoví podílem rozpočtu nákladů a počtu let po které se rezerva tvoří. Do počtu let se zahrne zdaňovací období ve kterém dojde k zahájení tvorby a nezahrne se zdaňovací období ve kterém se předpokládá zahájení opravy.
Jinými slovy, pokud se poplatník rozhodl tvořit rezervu na opravu střechy, musí si nejprve stanovit rozpočet předpokládaných nákladů a dále rok ve kterém předpokládá že oprava proběhne. V daném případě by to nemohl být rok 2004, protože zákon o rezervách v § 7 odstavec 7) stanovuje, že rezervu nelze tvořit pouze jedno zdaňovací období.

Pokud se poplatník rozhodl v roce 2003 tvořit rezervu, může být oprava uskutečněna nejdříve ve zdaňovacím období roku 2005, tak aby tvorba trvala minimálně dvě zdaňovací období. Výše rezervy v každém období má být 50 % předpokládaných nákladů.
Jak je také z výše uvedeného patrné, není možno současně rezervu tvořit a současně čerpat.

Délka možné tvorby rezervy se řídí zatříděním majetku do odpisových skupin. Dle § 7 odstavec 8 zákona o rezervách je maximální doba tvorby rezervy u hmotného majetku zatříděného:
• ve 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období
• ve 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období
• ve 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období
• v 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období

Bytový dům je zatříděn v páté odpisové skupině a z tohoto důvodu je maximální doba tvorby rezervy 10 zdaňovacích období.
Zákon stanoví, že oprava musí být zahájena do dvou let, ne však od počátku tvorby ale od období ve kterém se naposledy rezerva tvořila. Ve vašem případě by poplatník měl povinnost rezervu rozpustit v roce 2006 pokud by oprava nebyla do konce toto roku zahájena.

V Praze, dne 6. února 2005