Na seznam dotazů

Název dotazu: Opravné položky k pohledávkám
Zadáno: 7.2.2005 22:36
Otázka: Máme k 31. 12. 2004 nezaplacené pohledávky starší než 12 měsíců a dle zákona o rez. § 8a lze na vybrané tvořit opravné položky. Je možné tvořit i v r. 2004 opravné položky daňově uznatelné ve výši 33 % nebo je tato možnost snížena na max. 20 %?

Odpověď: Dle § 8a zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů lze vytvářet opravné položky až do 100 % celkové rozvahové hodnoty pohledávky. Zákon stanovuje několik podmínek, za kterých je možno opravné položky vytvářet:
• jedná se o neuhrazenou pohledávku jejíž splatnost nastala po 31.12. 1994.
• opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo v době jejich vzniku účtováno do výnosů

Opravné položky nelze vytvářet k pohledávkám vzniklým s titulu:
• cenných papírů a ostatních investičních nástrojů,
• úvěrů, půjček, ručení a záloh
• plnění ve prospěch vlastního kapitálu
• úhrady ztráty společnosti
• smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů
Opravné položky nelze dále vytvářet:
• k pohledávkám nabytým bezúplatně
• k souboru pohledávek

Nejvyšší možná výše vytvořené opravné položky se řídí dle stáří pohledávky. U pohledávek u nichž uplynulo více než 6 měsíců od sjednané lhůty splatnosti, lze vytvářet opravnou položku ve výši 20 % z rozvahové hodnoty pohledávky.
Vyšší opravné položky je možno vytvářet k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, a za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než
• 12 měsíců, až do výše 33 % hodnoty pohledávky,
• 18 měsíců, až do výše 50 % hodnoty pohledávky,
• 24 měsíců, až do výše 66 % hodnoty pohledávky,
• 30 měsíců, až do výše 80 % hodnoty pohledávky,
• 36 měsíců, až do výše 100 % hodnoty pohledávky.


V Praze, dne 28. ledna 2005