Na seznam dotazů

Název dotazu: Práce na movité věci - přefakturace
Zadáno: 30.12.2004 17:40
Otázka: Jakým způsobem se přefakturovávají zákazníkovi CZ náklady za opravu z EU - konkrétně z Německa. Doprava a práce jsou na vstupu +-19%. Jakou daň dáme na vydanou fakturu?
Odpověď: Současné znění zákona o dani z přidané hodnoty nezná termín přefakturace služeb. Přefakturace, tak jak ji znal zákon č. 588/1992 Sb., o DPH platný do 30.4.2004 by měla být znovu zavedena do zákona o DPH novelou účinnou od 1.1.2005.
Pokud v současné době plátce provádí přefakturaci služeb, musí postupovat stejným způsobem, jako by tuto službu přímo poskytoval i když ji ve skutečnosti sám zajišťuje svým subdodavatelem.

Předmět daně
Při určování daňového režimu je nutno nejprve určit, zda poskytované plnění vůbec podléhá v ČR dani z přidané hodnoty.

V § 2 odstavec 1 zákona o DPH je stanoveno:
Předmětem daně z přidané hodnoty je:
• dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
• ....

Přičemž tuzemskem se rozumí dle § 3 odstavec 1 písmeno a) území České republiky.

Místo plnění u prací na movité věci
Opravu movité věci nazývá současný zákon o DPH „prací na movité věci“ a v § 10 odstavec 4 písmeno c) je uvedeno že:
Místo plnění u prací na movité věci, je místo, kde je tato služba uskutečňována.

Dále v § 10 odstavec 5 je stanoveno, že pokud je služba spočívající v pracích na movité věci poskytnuta osobě registrované k dani v jiném členském státě, než ve kterém je tato služba uskutečněna, za místo plnění se považuje území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby.
Jestliže však movitá věc nebyla odeslána nebo přepravena z území členského státu, ve kterém byly práce na movité věci uskutečněny, za místo plnění se nepovažuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby, ale místem plnění je místo, kde je tato služba uskutečněna.

Z výše uvedeného vyplývají dvě možnosti.

Vaše společnost provedla (prostřednictvím svého subdodavatele) práce na movité věci na území Německa.
Dle ustanovení § 10 odstavec 4 je tedy místo plnění v Německu.

A nyní záleží zda jsou splněny obě podmínky uvedené v § 10 odstavec 5 a to:
• služba je poskytnuta osobě registrované v jiném členském státě. (plátci v ČR).
• movitá věc byla odeslána nebo přepravena z území členského státu ve kterém byly práce uskutečněny (z území Německa).

Místo plnění v České republice
Pokud budou tyto obě dvě podmínky splněné, za místo plnění se považuje stát ve kterém je osoba pro kterou byly služby poskytnuty (zákazník) registrována k dani. V daném případě by se jednalo o Českou republiku, a služba by byla vykazována jako tuzemské plnění v základní sazbě daně – 19%.

Místo plnění v Německu
Pokud by alespoň jedna z podmínek uvedených v § 10 odstavec 5 splněna nebyla nepodléhají tyto služby DPH v České republice a je třeba se řídit Německým zákonem.
Německý zákon o dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuergesetz) obsahuje podobné ustanovení jako náš zákon a to v § 3a odstavec 2 písmeno c):
Pokud je služba spočívající v práci na movité věci nebo oceňování movité věci poskytnutá osobě registrované k dani v jiném členském státě, než ve kterém je tato služba uskutečněna, za místo plnění se považuje území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba pro poskytnutí služby poskytla. Toto ustanovení se nepoužije, pokud movitá věc v návaznosti na poskytnuté služby zůstane umístěna ve členském státě, kde je služba výlučně nebo převážně uskutečněna.
Z tohoto důvodu by služba podléhala německé dani z přidané hodnoty a plátce poskytující tuto službu by měl povinnost se v Německu zaregistrovat k dani.