Na seznam dotazů

Název dotazu: Opravy a údržba provedená nájemcem
Zadáno: 30.12.2004 17:37
Otázka: Od 1. 1. 2004 je v ZDP doplněn text u písmene („u)“. Platí-li neuznatelnost daňových výdajů u oprav a údržby i pro nájemce, pak tedy nesmí např. hospodský, který má restauraci v pronajatých místnostech, dát do daní vymalování provozovny, opravy poškozených klik, WC, rozbitých oken, výměnu zářivkových trubic na pevných stropních svítidlech apod. Jak je to tedy? Ve Vašem periodiku Otázky a odpovědi z praxe č. 10/2004, str.12 je odpověď pro pronajímatele - ale co nájemci? (Jen pozn.: Naprostá většina podnikatelů podniká v pronajatých prostorách.)
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 25 odstavec 1 písmeno u) skutečně stanovuje, že daňově uznatelné nejsou výdaje vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, který poplatník (fyzická osoba) nezařadí do obchodního majetku.
V důvodové zprávě k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů od 1.1.2004 je uvedeno:
Navržená úprava v ustanovení § 25 odst. 2 písm. u) směřuje k zamezení možnosti obcházet zákon v těch případech, kdy např. poplatník vlastní nemovitost, kterou používá pro podnikání a výdaje na její údržbu (opravu nebo technické zhodnocení) uplatní jako daňově účinný výdaj, aniž by ji měl zahrnutou v obchodním majetku. Poté ji prodá a příjem z tohoto prodeje podle § 4 zákona od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. V souvislosti s navrhovaným zrušením soustavy jednoduchého účetnictví od r. 2004 uvedené v novele zákona o účetnictví, by mohlo v těchto případech docházet k obcházení zákona ve větším rozsahu.

Bohužel ustanovení § 25 odstavec 1 písmeno u) dopadá i na nájemce, protože nájemce, nikdy nemůže zařadit do svého obchodního majetku najatou nemovitost, protože není jejím vlastníkem.